Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 193 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 663/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające po raz 131. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 193 POZ 6

Strona 1 z 2
L 193/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 663/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające po raz 131. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 5 (2),


Dnia 9 i 15 lipca 2010 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o wykreśleniu dwóch osób fizycznych oraz trzech osób prawnych z listy osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Dnia 12 lipca 2010 r. postanowił zmienić dane identyfikacyjne dotyczące dwóch osób fizycznych z tej listy. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Karel KOVANDA

p.o. Dyrektora Generalnego ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. (2) Artykuł 7a dodany rozporządzeniem (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).

(UE)

nr

1286/2009

24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/7

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1) W tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” wykreśla się następujące wpisy:

(a) „Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adres: Sanaa, Jemen. Dalsze informacje: założyciel: Mohamed Mohamed A-Hamati z Hufash District, El Mahweet Governate, Jemen.”

(b) „Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO box 8089, Al-Hasabah, Sana, Jemen; niedaleko grobu świętego, koło stacji benzynowej, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Adan, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar.”

(c) „Mamoun Darkazanli Przywóz-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Przywóz Export Sonder­ posten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Niemcy.”

(2) W tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujące wpisy:

(a) „Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rzym, Włochy.”

(b) „Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adres: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja. Data urodzenia: 11.8.1969 r. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Numer paszportu: A 9775183. Krajowy nr identyfikacyjny: 690811-10-5873. Dodatkowe informacje: Potwierdzono, że zmarł we wrześniu 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 193 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L193 - 14 z 201024.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L193 - 11 z 201024.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 665/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2010 r.

 • Dz. U. L193 - 9 z 201024.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 664/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L193 - 1 z 201024.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 662/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 19 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.