Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 198 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 679/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w odniesieniu do jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

Data ogłoszenia:2010-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 198 POZ 1

Strona 1 z 4
30.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 679/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w odniesieniu do jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 126 ust. 14 akapit trzeci, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Jednakże ostatnie wydarzenia pokazały również jasno, że obecne ramy zarządzania w zakresie statystyki finansów publicznych nie zmniejszają w niezbędnym stopniu ryzyka przekazywania Komisji nieprawidłowych lub niedokładnych danych.

(5)

W związku z powyższym oraz w pewnych szczególnych przypadkach (inspekcje metodologiczne) Komisja (Euro­ stat) powinna posiadać dodatkowe uprawnienia dostępu do poszerzonego zakresu informacji na potrzeby oceny jakości danych, w pełnym poszanowaniu rozporządzenia nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie staty­ styki europejskiej (3) w odniesieniu do niezależności zawodowej.

Wiarygodność nadzoru budżetowego w istotnym stopniu zależy od wiarygodności statystyk budżetowych. Niezwykle ważne jest, aby dane przekazywane przez państwa członkowskie na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustana­ wiającego Wspólnotę Europejską (2), były wysokiej jakości i rzetelne. W ciągu ostatnich lat dopracowywane były ramy zarzą­ dzania Unii Europejskiej w zakresie statystyki finansów publicznych, a struktura instytucjonalna – zaktualizo­ wana, przede wszystkim w celu poprawy monitorowania rachunków sektora publicznego przez Komisję (Eurostat). Poprawione ramy zarządzania w zakresie statystyki finansów publicznych na ogół funkcjonowały dobrze i, ujmując rzecz ogólnie, dały zadowalające wyniki pod względem przekazywania odpowiednich danych budżeto­ wych w zakresie deficytu i długu publicznego. W szczególności większość państw członkowskich wyka­ zało wolę współpracy w dobrej wierze i operacyjną zdol­ ność do przekazywania danych budżetowych wysokiej jakości.

(6)

Dlatego też Komisja (Eurostat), przeprowadzając inspekcje metodologiczne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków insty­ tucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i na poziomie zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachun­ kowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych.

(2)

(7)

(3)

Głównym przedmiotem kontroli powinny być rachunki publiczne poszczególnych instytucji rządowych i samorządowych, a także instytucji publicznych zaklasy­ fikowanych poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych, a rachunki te powinny być oceniane pod kątem ich wykorzystania statystycznego.

(8)

Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby instytucje i urzędnicy odpowiedzialni za przekazywanie Komisji (Eurostatowi) rzeczywistych danych oraz informacji o rachunkach sektora publicznego będących ich podstawą w pełni przestrzegali obowiązków związanych z zasadami statystycznymi.

(1) Dz.U. C 103 z 22.4.2010, s. 1. (2) Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1.

(3) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

L 198/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 198 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 12 z 201030.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 684/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 463/2010

 • Dz. U. L198 - 11 z 201030.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 683/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 462/2010

 • Dz. U. L198 - 9 z 201030.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 682/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 7 z 201030.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 681/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające po raz 132. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L198 - 5 z 201030.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 680/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za jabłka

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.