Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 20 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 70/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2010-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 20 POZ 1

26.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 70/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wpro­ wadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze i art. 7a ust. 1 (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

prawnej z wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których powinno się stosować zamro­ żenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy w związku z tym wprowadzić odpowiednie zmiany w załączniku I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. Dnia 19 stycznia 2010 r. Komitet ds. Sankcji zdecydował o wykreśleniu dwóch osób fizycznych i jednej osoby

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

João Vale DE ALMEIDA

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. (2) Art. 7a został wprowadzony rozporządzeniem (WE) nr 1286/2009 (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).

L 20/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) W tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się następujący wpis: „Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (alias (a) AQAP, (b) Organizacja dżihadu na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, (c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Organizacja na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, (e) Al-Kaida w południowej części Półwyspu Arabskiego, (f) Al-Kaida w Jemenie, (g) AQY). Dodatkowe informacje: Lokalizacja: Jemen lub Arabia Saudyjska. Powstała w styczniu 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r.” 2) W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy: „(a) Said Ali Al-Shihri (alias a) Sa’id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, b) Said Ali Al Shahri, c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, d) Said Ali Jaber Al Khassam, e) Abu-Sayyaf, f) Abu-Sufyan al-Azidi, g) Abu-Sayyaf al-Shihri, h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, i) Salahm, j) Salah Abu Sufyan, k) Salah al-Din, l) Abu Osama, m) Abu Sulaiman, n) Nur alDin Afghani Azibk, o) Alahhaddm, p) Akhdam, q) Abu Sufian Al Azadi, r) Abu Asmaa). Data urodzenia: 12.9.1973 r. Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: C102432 (saudyjski paszport wydany dnia 22.4.2000 r., utracił ważność dnia 26.2.2005 r. Data wydania w kalendarzu hidżri: 17.1.1421 r.; data utraty ważności w kalendarzu hidżri: 17.1.1426 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1008168450 (Arabia Saudyjska). Dodatkowe informacje: od 2001 r. do 2007 r. przebywał w areszcie w Stanach Zjednoczonych. W styczniu 2010 r. przebywał w Jemenie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r. (b) Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdulkarim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir) Data urodzenia: a) 1.10.1976 r., b) 8.10.1396 r. (w kalendarzu hidżri). Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 40483 (numer paszportu został przydzielony w dniu 5.1.1997 r.). Dodatkowe informacje: Przebywał w więzieniu w Jemienie w latach 2003-2006. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 20 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L20 - 7 z 201026.1.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

  • Dz. U. L20 - 5 z 201026.1.2010

    Decyzja Rady podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji, uchylająca i zastępująca decyzję 2009/903/UE

  • Dz. U. L20 - 3 z 201026.1.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 71/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.