Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 20 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji, uchylająca i zastępująca decyzję 2009/903/UE

Data ogłoszenia:2010-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 20 POZ 5

26.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/5

DECYZJE

DECYZJA RADY podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji, uchylająca i zastępująca decyzję 2009/903/UE (2010/41/UE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 17 ust. 3 i 4 oraz art. 17 ust. 7 akapit drugi, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (7)

Za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodni­ czącym Komisji decyzja 2009/903/UE powinna zostać uchylona zanim zawarta w niej lista zostanie przed­ łożona Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia w drodze głosowania, oraz zastąpiona niniejszą decyzją. Zgodnie z art. 17 ust. 7 akapit trzeci Traktatu o Unii Europejskiej, Przewodniczący, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i pozostali członkowie Komisji podlegają kolegialnie zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament Europejski,

Okoliczności związane z procesem ratyfikacji traktatu z Lizbony spowodowały, że Komisja mianowana w dniu 22 listopada 2004 r. pozostała na stanowisku po dniu 31 października 2009 r., w oczekiwaniu na zakończenie procesu mianowania nowej Komisji zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej, zmie­ nionymi przez traktat z Lizbony. Nowa Komisja, w skład której wchodzi jeden obywatel każdego państwa członkowskiego, w tym Przewodni­ czący Komisji i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, musi zostać mianowana na okres do dnia 31 października 2014 r. Rada Europejska wyznaczyła José Manuela DURÃO BARROSO jako osobę proponowaną Parlamentowi Euro­ pejskiemu na stanowisko Przewodniczącego Komisji, a Parlament Europejski wybrał tak wyznaczonego kandy­ data. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, za zgodą Przewodniczącego Komisji, mianuje Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagra­ nicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Decyzją 2009/903/UE z dnia 4 grudnia 2009 r. (1) Rada przyjęła, za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, listę pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji na okres do dnia 31 października 2014 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Za wspólnym porozumieniem z José Manuelem DURÃO BARROSO, wybranym Przewodniczącym Komisji, Rada propo­ nuje, by następujące osoby zostały mianowane członkami Komisji na okres do dnia 31 października 2014 r.: Pan Joaquín ALMUNIA AMANN Pan László ANDOR Pan Michel BARNIER Pan Dacian CIOLOȘ Pan John DALLI

(2)

(3)

(4)

Pani Maria DAMANAKI Pan Karel DE GUCHT Pan Štefan FÜLE Pani Máire GEOGHEGAN-QUINN Pani Kristalina GEORGIEVA

(5)

(1) Dz.U. L 321 z 8.12.2009, s. 51.

L 20/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2010

Pan Johannes HAHN Pani Connie HEDEGAARD Pan Siim KALLAS Pani Neelie KROES Pan Janusz LEWANDOWSKI Pani Cecilia MALMSTRÖM Pan Günther H. OETTINGER Pan Andris PIEBALGS Pan Janez POTOČNIK Pani Viviane REDING Pan Olli REHN Pan Maroš ŠEFČOVIČ Pan Algirdas Gediminas ŠEMETA

Pan Antonio TAJANI Pani Androulla VASSILIOU Artykuł 2 Decyzja 2009/903/UE zostaje uchylona. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje przekazana Parlamentowi Europej­ skiemu.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 22 stycznia 2010 r. W imieniu Rady

M. Á. MORATINOS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 20 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L20 - 7 z 201026.1.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

  • Dz. U. L20 - 3 z 201026.1.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 71/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L20 - 1 z 201026.1.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 70/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.