Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 28 - Strona 2

Tytuł:

Regulamin nr 71 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych w odniesieniu do pola widzenia kierowcy

Data ogłoszenia:2010-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 28 - Strona 2

Strona 2 z 5

WNIOSEK O UDZIELENIE HOMOLOGACJI

2.6.

2.7.

2.8. 2.8.1. 2.8.2.

2.9.

3. 3.1.

Wniosek o homologację typu ciągnika w odniesieniu do pola widzenia kierowcy składa produ­ cent ciągnika lub jego upoważniony przedstawiciel. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty w trzech egzemplarzach oraz następujące dane: Opis typu ciągnika w odniesieniu do pozycji wymienionych w pkt 2.3, wraz z rysunkami zwymiarowanymi i wymiarami opon wskazanymi przez producenta oraz zdjęciem lub rysunkiem widoku kabiny pasażerskiej w rozłożeniu; należy określić numery lub symbole identyfikujące typ ciągnika; Dane dotyczące pozycji punktu odniesienia w stosunku do wszelkich przeszkód w polu widzenia kierowcy. Dane te muszą być odpowiednio szczegółowe na przykład w odniesieniu do wyliczeń dotyczących efektów maskujących zgodnie ze wzorem podanym w pkt 5.2.2.2. Egzemplarz ciągnika typu, który ma być homologowany, jest dostarczany do placówki tech­ nicznej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badań homologacyjnych.


HOMOLOGACJA

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

4. 4.1.

Homologacji typu udziela się, jeżeli typ ciągnika, którego dotyczy wniosek o homologację zgodnie z niniejszym regulaminem, spełnia wymogi pkt 5 poniżej. Każdy homologowany typ otrzymuje numer homologacji. Dwie pierwsze cyfry numeru (obecnie są to cyfry 00 według pierwotnej wersji regulaminu) oznaczają serię poprawek uwzględniających najbardziej aktualne główne zmiany techniczne w regulaminie w czasie przyznawania homolo­ gacji. Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru homologacji innemu typowi ciągnika zgodnie z pkt 2.3 powyżej.

4.2.

L 200/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2010

4.3.

Zawiadomienie o udzieleniu, rozszerzeniu, odmowie lub cofnięciu homologacji lub o ostatecznym zaprzestaniu produkcji danego typu ciągnika na mocy niniejszego regulaminu zostaje przekazane Stronom Porozumienia stosującym niniejszy regulamin w postaci formularza zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu. Na każdym ciągniku zgodnym z typem homologowanym zgodnie z niniejszym regulaminem, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, określonym w formularzu homologacji, umieszcza się międzynarodowy znak homologacji składający się z: okręgu otaczającego literę „E”, po którym następuje numer wskazujący kraj, który udzielił homo­ logacji (1); numeru niniejszego regulaminu, po którym stawia się literę „R”, łącznik i numer homologacji, na prawo od okręgu opisanego w pkt 4.4.1. Jeżeli ciągnik jest zgodny z typem ciągnika homologowanego zgodnie z jednym lub większą liczbą regulaminów załączonych do Porozumienia w kraju, który udzielił homologacji zgodnie z niniejszym regulaminem, nie trzeba powtarzać symbolu opisanego w pkt 4.4.1; w takim przypadku numery regulaminów i homologacji oraz dodatkowe symbole wszystkich innych regulaminów, na podstawie których udzielono homologacji w kraju, w którym udzielono homo­ logacji na mocy niniejszego regulaminu, umieszcza się w pionowych kolumnach na prawo od znaku określonego w pkt 4.4.1. Znak homologacji musi być łatwy do odczytania i nieusuwalny. Znak homologacji umieszcza się na tabliczce znamionowej ciągnika umieszczonej przez produ­ centa lub blisko niej. Przykładowe układy znaków homologacji przedstawiono w załączniku 2 do niniejszego regula­ minu.

SPECYFIKACJA

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.5.

4.6. 4.7.

4.8.

5. 5.1. 5.1.1.

Uwaga ogólna Ciągnik musi być skonstruowany i wyposażony w taki sposób, że w ruchu drogowym i w pracach w rolnictwie lub leśnictwie, kierowca ma odpowiednie pole widzenia w normalnych warunkach ruchu drogowego lub prac polowych albo leśnych. Pole widzenia uznaje się za odpowiednie, w przypadku gdy kierowca, tam gdzie jest to możliwe, widzi część każdego z kół przednich oraz kiedy spełnione są następujące warunki: Badanie pola widzenia kierowcy Postępowanie w celu określania efektów maskujących.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 28 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L200 - 38 z 201031.7.2010

    Regulamin nr 125 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie pola widoczności kierowcy w przód

  • Dz. U. L200 - 1 z 201031.7.2010

    Regulamin nr 69 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych tablic wyróżniających pojazdów o (konstrukcyjnie) ograniczonej prędkości i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.