Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 28 - Strona 4

Tytuł:

Regulamin nr 71 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych w odniesieniu do pola widzenia kierowcy

Data ogłoszenia:2010-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 28 - Strona 4

Strona 4 z 5

5.3. Procedura weryfikacyjna, o której mowa w pkt 5.2, może być zastąpiona innymi procedurami, pod warunkiem iż można wykazać, że inna procedura jest równoważna. Efekt maskujący ramy szyby przedniej Określając efekty maskujące w polu widzenia, efekt maskujący spowodowany ramą szyby przed­ niej oraz efekt maskujący spowodowany innymi przeszkodami na potrzeby pkt 5.2.1.4., można uznać za jeden efekt maskujący, pod warunkiem że odległość między najbardziej oddalonymi punktami takich efektów maskujących nie przekracza 700 mm.


5.4.

L 200/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2010

5.5. 5.5.1.

Wycieraczka szyby przedniej W przypadku gdy ciągnik jest wyposażony w szybę przednią, wyposaża się go również w co najmniej jedną mechaniczną wycieraczkę przedniej szyby. Ich obszar działania musi zapewniać bezproblemowe widzenie przednie odpowiadające jednej cięciwie półokręgu mierzącej nie mniej niż 8 m, w obszarze pola widzenia.

5.5.2.

Wycieraczki szyby przedniej pracują z częstotliwości co najmniej 20 cykli wycierania na minutę.

6. 6.1.

MODYFIKACJA TYPU CIĄGNIKA I ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI

Każdą modyfikację typu ciągnika zgłasza się do służby administracyjnej, która udzieliła homo­ logacji typu ciągnika. Organ taki może wówczas:

6.1.1.

Uznać, że wprowadzone modyfikacje prawdopodobnie nie będą miały istotnego negatywnego skutku, i że pojazd nadal spełnia wymogi; lub

6.1.2.

Zażądać dodatkowego sprawozdania z badań przeprowadzonych przez służby techniczne odpo­ wiedzialne za takie badania.

6.2.

Potwierdzenie lub odmowę homologacji, wyszczególniającą zmiany, notyfikuje się Stronom Poro­ zumienia stosującym niniejszy regulamin zgodnie z procedurą określoną w pkt 4.3.

6.3.

Właściwy organ, który udzielił rozszerzenia homologacji, przyznaje numer seryjny każdemu formularzowi komunikatu sporządzonemu do celów takiego rozszerzenia.

7. 7.1.

ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

Każdy ciągnik posiadający znak homologacji, zgodny z niniejszym regulaminem, odpowiada homologowanemu typowi ciągnika oraz jest zgodny z przepisami pkt 5 powyżej.

7.2.

W celu sprawdzenia zgodności określonej w pkt 7.1 powyżej przeprowadza się wystarczającą liczbę kontroli wyrywkowych na ciągnikach produkowanych seryjnie posiadających znak homo­ logacji wymagany zgodnie z niniejszym regulaminem.

8. 8.1.

SANKCJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKCJI

Homologacja udzielona w odniesieniu do typu ciągnika zgodnie z niniejszym regulaminem może zostać cofnięta w razie niespełnienia wymogów pkt 7.1 powyżej lub gdy ciągnik nie przeszedł z wynikiem pozytywnym badań określonych w pkt 7 powyżej.

8.2.

Jeżeli Strona Porozumienia stosująca niniejszy regulamin cofnie uprzednio udzieloną homolo­ gację, musi o tym bezzwłocznie powiadomić pozostałe Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin za pomocą kopii formularza homologacji, na którego końcu umieszczona jest podpi­ sana i opatrzona datą adnotacja pisana wielkimi literami: „COFNIĘTO HOMOLOGACJĘ”.

9.

OSTATECZNE ZAPRZESTANIE PRODUKCJI

Jeżeli posiadacz homologacji całkowicie zaprzestanie produkcji typu ciągnika homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem, powiadamia o tym fakcie organ, który udzielił homologacji. Po otrzymaniu właściwego komunikatu organ ten, za pomocą kopii formularza homologacji, na którego końcu umieszczona jest podpisana i opatrzona datą adnotacja pisana wielkimi literami: „PRODUKCJI ZAPRZESTANO”, informuje o tym pozostałe Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin.

31.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/33

10.

NAZWY I ADRESY UPOWAŻNIONYCH PLACÓWEK TECHNICZNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZE­ PROWADZENIE BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ NAZWY I ADRESY ORGANÓW ADMINISTRACYJ­ NYCH

Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin zobowiązane są do przekazania Sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazw i adresów służb technicznych przeprowadzających badania homologacyjne oraz służb administracyjnych udzielających homologacji, którym należy przesłać wydane w innych krajach formularze poświadczające udzielenie homologacji, rozsze­ rzenie, odmowę lub cofnięcie homologacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 200 POZ 28 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L200 - 38 z 201031.7.2010

    Regulamin nr 125 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie pola widoczności kierowcy w przód

  • Dz. U. L200 - 1 z 201031.7.2010

    Regulamin nr 69 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji tylnych tablic wyróżniających pojazdów o (konstrukcyjnie) ograniczonej prędkości i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.