Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 201 POZ 41 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5138) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 201 POZ 41 - Strona 3

Strona 3 z 4

) 59122x1507xNK603, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 65/2004. Artykuł 2 Zezwolenie Niniejszym zezwala się na wprowadzanie do obrotu, dla celów art. 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, nastę­ pujących produktów: a) żywności i składników żywności zawierających kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych; b) pasz zawierających kukurydzę DAS-59122-7xDASØ15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych; c) produktów innych niż żywność i pasza, zawierających kuku­ rydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 lub składających się z niej, do takich samych zastosowań jak każda inna kukurydza, z wyjątkiem uprawy. Artykuł 3 Etykietowanie 1. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”. 2. Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów, o których mowa w art. 2 lit. b) i c), zawierających kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, lub składających się z niej, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”. Artykuł 4 Monitorowanie skutków dla środowiska 1. Posiadacz zezwolenia zapewnia wprowadzenie i realizację planu monitorowania skutków dla środowiska naturalnego, określonego w lit. h) załącznika.


(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(1) Dz.U. L 275 z 21.10.2009, s. 9. (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24. (3) Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1.

3.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/43

2. Posiadacz zezwolenia składa Komisji coroczne sprawoz­ dania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania zgodnie z decyzją 2009/770/WE. Artykuł 5 Rejestr wspólnotowy Informacje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji wpro­ wadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfiko­ wanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Artykuł 6 Posiadacz zezwolenia Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Pioneer Overseas Corporation, Belgia, występujące w imieniu Pioneer Hi-Bred International, Inc., Stany Zjednoczone.

Artykuł 7 Okres ważności Niniejszą decyzję stosuje się przez okres 10 lat od daty powia­ domienia o niej. Artykuł 8 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Pioneer Overseas Corpora­ tion, Avenue des art. 44, B-1040 Bruxelles, Belgia.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

L 201/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2010

ZAŁĄCZNIK a) Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia: Nazwa: Pioneer Overseas Corporation Adres: Avenue des art. 44, B-1040 Bruxelles, Belgia W imieniu: Pioneer Hi-Bred International, Inc. – 7100 NW 62nd Avenue – P.O. Box 1014 – Johnston, IA 501311014, Stany Zjednoczone Ameryki. b) Opis i specyfikacja produktów: 1) żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, składające się z niej lub z niej wyprodukowane; 2) pasze zawierające kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, składające się z niej lub z niej wypro­ dukowane; 3) produkty inne niż żywność i pasza, zawierające kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 lub składające się z niej, do takich samych zastosowań jak każda inna kukurydza, z wyjątkiem uprawy. Zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, zgodnie z opisem we wniosku, jest otrzymywana w drodze krzyżowania kukurydzy zawierającej modyfikacje DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 i MONØØ6Ø3-6 i wykazuje ekspresję białek Cry34Ab1 i Cry35Ab1 nadających odporność na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze), białka Cry1F nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle), białka PAT stosowanego jako marker selekcyjny i nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy oraz białka CP4 EPSPS nadającego tolerancję na herbicyd glifosat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 201 POZ 41 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 50 z 20103.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiającego wspólne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (  Dz.U. L 169 z 8.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 7, s. 345)

 • Dz. U. L201 - 46 z 20103.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5139) (1)

 • Dz. U. L201 - 30 z 20103.8.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

 • Dz. U. L201 - 28 z 20103.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 694/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L201 - 26 z 20103.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 693/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L201 - 23 z 20103.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 692/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L201 - 1 z 20103.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.