Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 207 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 207 POZ 30

Strona 1 z 2
L 207/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.8.2010

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA

RADY

I

PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEJ ZEBRANYCH W RADZIE z dnia 30 listopada 2009 r.

UNII

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony (2010/417/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANI W RADZIE,

Tekst Umowy dołączono do niniejszej decyzji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z jego art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:

2. Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób upoważnionych do podpisania Umowy w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem zawarcia tej umowy.

Artykuł 2

(1)

W imieniu Wspólnoty i państw członkowskich Komisja wynegocjowała z Kanadą umowę o transporcie lotniczym (zwaną dalej „Umową”) zgodnie z decyzją Rady upoważ­ niającą Komisję do rozpoczęcia negocjacji. Umowa została parafowana w dniu 30 listopada 2008 r. Wynegocjowana przez Komisję Umowa powinna zostać podpisana i być stosowana tymczasowo przez Wspól­ notę i państwa członkowskie zgodnie z mającym zasto­ sowanie prawem krajowym, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie. Konieczne jest dokonanie odpowiednich ustaleń procedu­ ralnych dotyczących udziału Wspólnoty i państw człon­ kowskich we wspólnym komitecie utworzonym na podstawie art. 17 Umowy i w procedurze rozstrzygania sporów przewidzianej w art. 21 Umowy, jak również stosowania niektórych postanowień Umowy odnoszą­ cych się do ochrony lotnictwa i bezpieczeństwa,

Tymczasowe stosowanie Do momentu wejścia w życie Umowa jest stosowana tymcza­ sowo przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie ostatniej noty, w której strony wzajemnie notyfikowały zakończenie odpowiednich krajowych procedur umożliwiających tymcza­ sowe stosowanie Umowy.

(2)

(3)

Artykuł 3 Wspólny komitet 1. Wspólnotę i jej państwa członkowskie reprezentują we wspólnym komitecie, ustanowionym na mocy art. 17 umowy, przedstawiciele Komisji i państw członkowskich.

(4)

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

2. Stanowisko zajmowane przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie we wspólnym komitecie w odniesieniu do kwestii, które wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji Wspólnoty i nie wymagają przyjęcia decyzji mającej skutek prawny, jest określane przez Komisję, a Rada i państwa człon­ kowskie są o nim informowane z wyprzedzeniem.

Artykuł 1 Podpisanie 1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpi­ sanie Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Euro­ pejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony (zwanej dalej „Umową”), z zastrzeżeniem decyzji Rady dotyczącej zawarcia tej umowy. 3. W odniesieniu do decyzji wspólnego komitetu dotyczą­ cych kwestii, które wchodzą w zakres kompetencji Wspólnoty, stanowisko zajmowane przez Wspólnotę i jej państwa człon­ kowskie jest przyjmowane na wniosek Komisji przez Radę stanowiącą kwalifikowaną większością głosów, chyba że mające zastosowanie procedury głosowania określone w Traktacie usta­ nawiającym Wspólnotę Europejską przewidują inaczej.

6.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/31

4. W odniesieniu do decyzji wspólnego komitetu dotyczą­ cych kwestii, które wchodzą w zakres kompetencji państw członkowskich, stanowisko zajmowane przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie jest przyjmowane na wniosek Komisji lub państw członkowskich przez Radę stanowiącą jednomyślnie, chyba że państwo członkowskie poinformuje Sekretariat Gene­ ralny Rady w terminie jednego miesiąca od dnia przyjęcia tego stanowiska, że – w szczególności ze względu na zastrzeżenie parlamentarne – może wyrazić zgodę na decyzję podejmowaną przez wspólny komitet jedynie wówczas, gdy zatwierdzą to organy ustawodawcze tego państwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 207 POZ 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L207 - 32 z 20106.8.2010

    Umowa o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

  • Dz. U. L207 - 14 z 20106.8.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/45/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

  • Dz. U. L207 - 1 z 20106.8.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.