Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 19 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2000/258/WE w zakresie badań biegłości dla celów zachowania upoważnień laboratoriów do przeprowadzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5421) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 19 - Strona 2

Strona 2 z 2

L 209/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2010

(11)

Laboratoria w państwach członkowskich uprawnione do wykonywania analiz w celu sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u niektórych domo­ wych zwierząt mięsożernych wymienione są w załączniku I do decyzji Komisji 2004/233/WE (1). W decyzji 2000/258/WE zmienionej dyrektywą Rady 2008/73/WE przewidziano jednak (2), że od dnia 1 stycznia 2010 r. właściwe organy państwa członkow­ skiego mogą udzielać laboratoriom upoważnienia do przeprowadzania testów serologicznych w moni­ torowaniu skuteczności szczepień przeciwko wście­ kliźnie. W decyzji tej przewidziano także, że państwa członkowskie powinny sporządzać i aktualizować wykazy upoważnionych laboratoriów i udostępniają je innym państwom członkowskim oraz opinii publicznej. W związku z tym decyzja 2004/233/WE stała się nieaktualna i należy ją uchylić w celu zachowania przej­ rzystości prawodawstwa unijnego. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,


4. W drodze odstępstwa od terminu określonego w ust. 3 sprawozdanie negatywne przedkłada się w terminie 30 dni od dokonania oceny. Artykuł 2 Zachowanie upoważnienia przyznanego laboratoriom w państwach członkowskich

(12)

Upoważnienie przyznane laboratorium w państwie członkow­ skim zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 2000/258/WE zostaje zachowane pod warunkiem że sprawozdanie z oceny, sporzą­ dzone przez AFSSA, Nancy na podstawie badania biegłości przewidzianego w art. 1, jest pozytywne. Artykuł 3 Zachowanie upoważnienia przyznanego w państwach trzecich laboratoriom

(13)

(14)

Upoważnienie przyznane laboratorium w państwie trzecim zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji 2000/258/WE zostaje zachowane pod warunkiem że sprawozdanie z oceny, sporządzone przez AFSSA, Nancy na podstawie badania biegłości przewidzianego w art. 1, jest pozytywne. Artykuł 4 Opłaty za przeprowadzenie rocznego badania biegłości 1. Od dnia 1 stycznia 2011 r. AFSSA, Nancy pobiera od każdego laboratorium opłatę za wzięcie udziału w badaniach biegłości określonych w art. 1. 2. Wysokość tej opłaty ustala AFSSA, Nancy, biorąc pod uwagę kryteria, które należy uwzględnić przy obliczaniu opłat, określone w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Artykuł 5 Uchylenie Decyzja 2004/233/WE traci moc. Artykuł 6 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Roczne badanie biegłości 1. Każde laboratorium w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, które zostało upoważnione do przeprowa­ dzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 decyzji 2000/258/WE podlega co roku badaniu biegłości. 2. Badanie biegłości przeprowadzane jest przez laboratorium Agence franćaise de sécurité sanitaire des aliments de Nancy („AFSSA, Nancy”). 3. Po przeprowadzeniu każdego badania biegłości, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej do dnia 31 października danego roku AFSSA, Nancy przedkłada odpowiednie sprawozdanie z oceny następującym podmiotom: a) danemu laboratorium, które przeszło badanie biegłości; b) właściwemu organowi w państwie członkowskim; w którym znajduje się laboratorium, o którym mowa w lit. a), w przypadku laboratorium upoważnionego zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 2000/258/WE; c) Komisji, w przypadku laboratorium, o którym mowa w lit. a), upoważnionego zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji 2000/258/WE.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 71 z 10.3.2004, s. 30. (2) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 40.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 19 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L209 - 18 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5420) (1)

 • Dz. U. L209 - 16 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 714/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L209 - 14 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 713/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające po raz 133. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L209 - 1 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie rady (UE) nr 712/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.