Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 211 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/445/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Kryzysu w Gruzji

Data ogłoszenia:2010-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 211 POZ 33

Strona 1 z 3
12.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/33

DECYZJA RADY 2010/445/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Kryzysu w Gruzji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W ramach swoich działań na rzecz rozwiązania konfliktu w Gruzji SPUE zwiększa skuteczność i widoczność działań Unii Europejskiej (zwanej dalej „UE” lub „Unią”). Artykuł 3 Mandat Aby zrealizować cele polityki, mandat SPUE obejmuje: a) po pierwsze, zapewnienie pomocy w przygotowaniu międzynarodowych rozmów przewidzianych w pkt 6 poro­ zumienia z dnia 12 sierpnia 2008 r.; będą one dotyczyć zwłaszcza: — warunków bezpieczeństwa i stabilności w regionie,

W dniu 25 września 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/760/WPZiB (1) w sprawie mianowania Pierre’a MORELA Specjalnym Przedstawicielem Unii Euro­ pejskiej (zwanego dalej „SPUE”) ds. Kryzysu w Gruzji na okres do dnia 28 lutego 2009 r. W dniu 22 lutego 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/106/WPZiB (2) w sprawie przedłużenia mandatu SPUE do dnia 31 sierpnia 2010 r. Mandat SPUE należy przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2011 r. Mandat SPUE może jednak wygasnąć wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję na wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej „WP”) w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa okre­ ślonym w art. 21 Traktatu,

(2)

(3)

— kwestii uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych, w oparciu o zasady uznane na szczeblu międzynaro­ dowym, — wszelkich innych tematów wspólnie uzgodnionych przez strony, po drugie, zapewnienie pomocy w określeniu stanowiska Unii i reprezentowanie jej, w jego randze, podczas tych rozmów; b) ułatwianie wprowadzania w życie porozumienia zawartego w dniu 8 września 2008 r. w Moskwie i Tbilisi, jak również porozumienia z dnia 12 sierpnia 2008 r., w ścisłej koordy­ nacji z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE); w ramach działań określonych powyżej, przyczynianie się do realizacji polityki UE w dziedzinie praw człowieka i wytycznych Unii w tej dziedzinie, w szczególności dotyczących dzieci i kobiet. Artykuł 4 Wykonywanie mandatu 1. SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu i działa pod zwierzchnictwem WP. 2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (zwany dalej „KPiB”) utrzymuje uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podsta­ wowym punktem kontaktowym SPUE z Radą. KPiB ukierunko­ wuje działania wykonywane przez SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym, bez uszczerbku dla uprawnień WP.

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat Pierre’a MORELA jako SPUE ds. Kryzysu w Gruzji zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 sierpnia 2011 r. Mandat SPUE może wygasnąć wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję na wniosek WP w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Artykuł 2 Cele Podstawą mandatu SPUE ds. Kryzysu w Gruzji są cele określone w konkluzjach Prezydencji z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w Brukseli w dniu 1 września 2008 r., oraz w konkluzjach Rady w sprawie Gruzji przyjętych w dniu 15 września 2008 r.

(1) Dz.U. L 259 z 27.9.2008, s. 16. (2) Dz.U. L 46 z 23.2.2010, s. 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 211 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 48 z 201012.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 646/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1091/2005 (  Dz.U. L 151 z 13.6.2007)

 • Dz. U. L211 - 45 z 201012.8.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania (EBC/2010/9)

 • Dz. U. L211 - 42 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/450/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L211 - 41 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/449/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L211 - 40 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/448/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L211 - 39 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/447/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L211 - 36 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/446/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L211 - 32 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/444/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L211 - 29 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/443/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L211 - 26 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/442/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L211 - 23 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/441/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L211 - 20 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/440/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L211 - 17 z 201012.8.2010

  Decyzja Rady 2010/439/WPZiB z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L211 - 14 z 201012.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/51/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia N,N-dietylo-meta-toluamidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L211 - 12 z 201012.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 723/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L211 - 10 z 201012.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 722/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L211 - 6 z 201012.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 721/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 598/2009 względem przywozu biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady i Singapuru niezależnie od tego, czy został zgłoszony jako pochodzący z Kanady i Singapuru czy też nie, oraz poprzez przywóz biodiesla w postaci mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L211 - 1 z 201012.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 720/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 599/2009 względem przywozu biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady i Singapuru niezależnie od tego, czy został zgłoszony jako pochodzący z Kanady i Singapuru czy też nie, oraz poprzez przywóz biodiesla w postaci mieszanki zawierającej wagowo maksymalnie 20 % biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, i poddające ten przywóz rejestracji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.