Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 43 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/452/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Data ogłoszenia:2010-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 43 - Strona 4

Strona 4 z 5

3. Niniejszym Rada upoważnia KPiB do podejmowania stosownych decyzji dotyczących akceptacji proponowanych wkładów oraz do ustanowienia Komitetu Uczestników.

L 213/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2010

4. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące udziału państw trze­ cich są przedmiotem umów zawieranych zgodnie z art. 37 Traktatu oraz, w razie potrzeby, dodatkowych uzgodnień tech­ nicznych. W przypadku gdy Unia i państwo trzecie zawarły umowę ustanawiającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego Unii, postanowienia tej umowy mają zastosowanie w kontekście misji.


3. Szef misji składa szczegółowe sprawozdania Komisji o działaniach podjętych w ramach swojej umowy i jest przez Komisję nadzorowany. 4. Obywatele państw trzecich są dopuszczani do udziału w przetargach. Z zastrzeżeniem zgody Komisji, szef misji może dokonywać z państwami członkowskimi, uczestniczącymi państwami trzecimi i innymi podmiotami międzynarodowymi uzgodnień technicznych dotyczących wyposażenia, usług i lokali dla EUMM Georgia. 5. Uzgodnienia finansowe są zgodne z wymogami operacyj­ nymi misji, włącznie z wymogami dopasowania wyposażenia oraz współdziałania zespołów misji. 6. Wydatki są kwalifikowalne od dnia przyjęcia niniejszej decyzji. Artykuł 15 Koordynacja 1. Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji działa w ścisłej współpracy z delegaturą Unii, aby zapewnić spójność działań Unii wspierających Gruzję. 2. Szef misji działa w ścisłej koordynacji z szefami misji dyplomatycznych państw członkowskich. 3. Szef misji współpracuje z innymi podmiotami międzyna­ rodowymi obecnymi w tym kraju. Artykuł 16 Udostępnianie informacji niejawnych 1. WP jest upoważniony do udostępniania państwom trzecim, które przyłączą się do niniejszej decyzji, w stosownych przypadkach i zgodnie z wymogami misji, infor­ macji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „CONFIDENTIEL UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. 2. WP jest również upoważniony, zgodnie z potrzebami operacyjnymi misji, do udostępniania ONZ i OBWE informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów misji, obję­ tych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. W tym celu dokonuje się uzgodnień lokalnych. 3. W przypadku szczególnej i natychmiastowej potrzeby operacyjnej WP jest również upoważniony do udostępnienia państwu przyjmującemu wszelkich informacji i dokumentów niejawnych UE powstałych do celów misji, objętych klauzulą tajności do poziomu „RESTREINT UE”, zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa. We wszystkich innych przy­ padkach takie informacje i dokumenty są udostępniane państwu przyjmującemu zgodnie z właściwymi procedurami współpracy między państwem przyjmującym a Unią.

Artykuł 12 Bezpieczeństwo 1. Dowódca operacji cywilnej kieruje planowaniem przez szefa misji środków bezpieczeństwa i w koordynacji z Biurem Bezpieczeństwa Rady zapewnia ich właściwe i skuteczne wyko­ nywanie zgodnie z art. 5 i 9.

2. Szef misji jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo misji i za zapewnienie przestrzegania minimalnych wymogów bezpie­ czeństwa mających zastosowanie do misji, zgodnie z polityką Unii dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium Unii w ramach zadań operacyjnych na mocy postanowień tytułu V Traktatu i jego instrumentów wspierają­ cych.

3. Szef misji jest wspierany przez funkcjonariusza ds. bezpie­ czeństwa misji (MSO), który podlega szefowi misji i pozostaje również w ścisłych stosunkach służbowych z Biurem Bezpie­ czeństwa Rady.

4. Przed objęciem swoich funkcji personel EUMM Georgia uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu w zakresie bezpieczeń­ stwa, zgodnie z OPLAN. Personel uczestniczy również w regularnie organizowanych przez MSO szkoleniach aktuali­ zujących w teatrze działań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 43 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 51 z 201013.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5524)

 • Dz. U. L213 - 48 z 201013.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wytyczne w zakresie tkanek i komórek ludzkich, dotyczące warunków inspekcji i środków kontroli oraz w sprawie szkoleń i kwalifikacji urzędników, przewidziane w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5278) (1)

 • Dz. U. L213 - 37 z 201013.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/52/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania ich przepisów technicznych, dyrektywę Rady 76/763/EWG odnoszącą się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L213 - 35 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 729/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L213 - 33 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 728/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 31 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 727/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L213 - 29 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 726/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa

 • Dz. U. L213 - 6 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 725/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. dodające do kwot połowowych na 2010 r. określone ilości zatrzymane w roku 2009 na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

 • Dz. U. L213 - 1 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 724/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamykania niektórych łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.