Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 22 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zarządzania wspólnotowym systemem szybkiej informacji „RAPEX” utworzonym na mocy art. 12 oraz procedurą zgłoszeniową ustanowioną na mocy art. 11 dyrektywy 2001/95/WE (dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9843)

Data ogłoszenia:2010-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 22 POZ 1

Strona 1 z 59
26.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DECYZJE

KOMISJA

 

DECYZJA KOMISJI z dnia 16  grudnia 2009  r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zarządzania wspólnotowym systemem szybkiej informacji „RAPEX” utworzonym na mocy art. 12 oraz procedurą zgłoszeniową ustanowioną na mocy art. 11 dyrektywy 2001/95/WE (dyrektywa w  sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów) (notyfikowana jako dokument nr  C(2009) 9843) (2010/15/UE)


KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjono­ waniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskie­ go i Rady z  dnia 3  grudnia 2001  r. w  sprawie ogólnego bezpie­ czeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1 akapit trzeci i pkt 8 załącznika II do tej dyrektywy, po konsultacji z komitetem doradczym powołanym na mocy ar­ t. 15 dyrektywy 2001/95/WE, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

w  państwach członkowskich. Zapewnia też podstawy do identyfikowania potrzeby podjęcia działań na szczeblu Wspólnoty i  służy konsekwentnemu egzekwowaniu wy­ mogów WE w  zakresie bezpieczeństwa produktów, a  przez to sprawnemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

(3)

Procedura zgłoszeniowa określona w  art.  11 dyrektywy 2001/95/WE przewiduje wymianę informacji między pań­ stwami członkowskimi i Komisją w sprawie środków przy­ jętych w  odniesieniu do produktów niestwarzających poważnego zagrożenia dla zdrowia i  bezpieczeństwa konsumentów. Zgłoszenia składane zgodnie z  art.  11 dyrektywy 2001/95/WE pomagają w  zapewnieniu konsekwentnego i  wysokiego poziomu zdrowia konsumentów oraz w  za­ chowaniu jedności rynku wewnętrznego. Aby ułatwić funkcjonowanie systemu RAPEX i procedury zgłoszeniowej ustanowionej w  art.  11 dyrektywy 2001/95/WE Komisja powinna opracować wytyczne regu­ lujące różne aspekty procedur zgłoszeniowych, w  szcze­ gólności określające treść zgłoszenia. Powinny one obejmować także opracowanie standardowego formularza zgłoszeniowego, kryteriów zgłoszeń dotyczących zagro­ żeń, które nie wykraczają lub nie mogą wykraczać poza te­ rytorium państwa członkowskiego, oraz kryteriów klasyfikacji zgłoszeń według stopnia pilności. Wytyczne powinny także określać uzgodnienia operacyjne, w  tym terminy realizacji poszczególnych etapów procedur zgłoszeniowych.

Na mocy art.  12 dyrektywy 2001/95/WE ustanowiono wspólnotowy systemem szybkiej informacji „RAPEX” słu­ żący szybkiej wymianie informacji między państwami członkowskimi i  Komisją dotyczących środków i  działań podjętych w  stosunku do produktów stwarzających po­ ważne zagrożenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa konsumentów. System RAPEX pomaga zapobiegać dostawom i  ograni­ czać dostawy produktów stwarzających poważne zagroże­ nie dla zdrowia i  bezpieczeństwa konsumentów oraz ułatwia monitorowanie skuteczności i  spójności nadzoru rynku oraz działań związanych z  egzekwowaniem prawa

(5)

(2)

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

L 22/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(12)

26.1.2010

Aby zapewnić właściwe stosowanie systemu RAPEX i pro­ cedury zgłoszeniowej ustanowionej w  art.  11 dyrektywy 2001/95/WE, wytyczne powinny także określać metodę oceny ryzyka, w szczególności konkretne kryteria identy­ fikacji poważnego ryzyka. Dnia 29  kwietnia 2004  r. Komisja przyjęła decyzję 2004/418/WE ustanawiającą wytyczne dotyczące zarzą­ dzania wspólnotowym systemem szybkiej informacji (RAPEX) oraz zgłoszeń składanych zgodnie z  art.  11 dy­ rektywy 2001/95/WE (2). Zgodnie z pkt 8 załącznika II do dyrektywy 2001/95/WE i rozdziałem 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 22 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.