Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 2 - Strona 3

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

Data ogłoszenia:2010-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 2 - Strona 3

Strona 3 z 6

L 221/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2010

4. Archiwa i dokumenty EUTM Somalia są nietykalne zawsze i niezależnie od tego, gdzie się znajdują. 5. Korespondencja służbowa EUTM Somalia jest nietykalna.

6. W odniesieniu do towarów zakupionych i przywiezionych, świadczonych usług i obiektów wykorzystywa­ nych przez EUTM Somalia do celów misji, EUTM Somalia jest w państwie przyjmującym zwolniona z wszelkich podatków i opłat o podobnym charakterze. Dostawcy towarów lub usłu­ godawcy EUTM Somalia są także zwolnieni z podatków i opłat o podobnym charakterze w odniesieniu do towarów, usług i obiektów zapewnianych przez nich EUTM Somalia. EUTM Somalia nie podlega zwolnieniu z opłat, podatków ani należ­ ności stanowiących zapłatę za zamówione i wykonane usługi. 7. Państwo przyjmujące zezwala na przywóz i wywóz arty­ kułów przeznaczonych dla misji i zwalnia je z wszelkich ceł, opłat, opłat drogowych, podatków i podobnych należności innych niż należności za przechowywanie, przewóz oraz inne zamówione i wykonane usługi. Artykuł 6 Przywileje i immunitety przyznane personelowi EUTM Somalia przez państwo przyjmujące 1. Personel EUTM Somalia nie podlega zatrzymaniu ani aresztowaniu w żadnej formie. 2. Dokumenty, korespondencja i mienie personelu EUTM Somalia są nietykalne, z wyjątkiem przypadku przedsięwzięcia środków egzekucyjnych dozwolonych na mocy ust. 6. 3. Personel EUTM Somalia korzysta z immunitetu od jurys­ dykcji karnej państwa przyjmującego niezależnie od okolicz­ ności. Immunitet od jurysdykcji karnej, z którego korzysta personel EUTM Somalia, może zostać uchylony – w zależności od przy­ padku – przez państwo wysyłające lub odpowiednią instytucję Unii. Uchylenie to musi zawsze mieć formę pisemną. Immunitet personelu EUTM Somalia od jurysdykcji państwa przyjmującego nie uchyla w stosunku do niego jurysdykcji odpowiedniego państwa wysyłającego. W przypadku zarzutu popełnienia przestępstwa przez członka personelu EUTM Somalia, państwo wysyłające informuje państwo przyjmujące o wyniku postępowania podjętego przez nie w związku z zarzucanym przestępstwem. 4. Personel EUTM Somalia korzysta z immunitetu od jurys­ dykcji cywilnej i administracyjnej państwa przyjmującego w odniesieniu do wypowiedzi pisemnych lub ustnych i wszystkich działań podejmowanych przez niego podczas pełnienia obowiązków służbowych. Dowódca misji UE oraz właściwy organ państwa wysyłającego lub instytucja Unii są


niezwłocznie informowani o każdym przypadku wytoczenia przed sądem państwa przyjmującego powództwa cywilnego przeciwko personelowi EUTM Somalia. Przed wszczęciem takiego sądowego postępowania cywilnego dowódca misji UE oraz właściwy organ państwa wysyłającego lub instytucja Unii przedkładają sądowi dokument poświadczający, czy czyn będący przedmiotem postępowania został popełniony przez personel EUTM Somalia podczas pełnienia obowiązków służbo­ wych.

Jeżeli czyn ten został popełniony podczas pełnienia obowiązków służbowych, nie wszczyna się postępowania cywil­ nego i stosuje się postanowienia art. 15. Jeżeli czyn ten nie został popełniony podczas pełnienia obowiązków służbowych, można kontynuować postępowanie cywilne. Poświadczenie dowódcy misji UE oraz właściwego organu państwa wysyłają­ cego lub instytucji Unii jest wiążące dla jurysdykcji państwa przyjmującego i państwo to nie może go zakwestionować.

Wszczęcie postępowania cywilnego przez personel EUTM Somalia uniemożliwia mu powoływanie się na immunitet jurys­ dykcyjny w stosunku do powództw wzajemnych powiązanych bezpośrednio z powództwem głównym.

5. Personel EUTM Somalia nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.

EUTM Somalia i państwo wysyłające mogą przedstawić zeznania świadków lub pisemne oświadczenia personelu EUTM Somalia dotyczące przestępstw mających miejsce w związku ze szkoleniem somalijskich sił bezpieczeństwa w Ugandzie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 2 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 15 z 201024.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE (  Dz.U. L 194 z 25.7.2009)

 • Dz. U. L221 - 12 z 201024.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/58/UE z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej iprodion (1)

 • Dz. U. L221 - 10 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 755/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L221 - 8 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 754/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L221 - 1 z 201024.8.2010

  Decyzja Rady 2010/464/WPZiB z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.