Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 2 - Strona 5

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

Data ogłoszenia:2010-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 2 - Strona 5

Strona 5 z 6

2. Państwo przyjmujące nie żąda od EUTM Somalia żadnego odszkodowania za wspomnianą budowę, przebudowę lub zmiany. 3. Przed wycofaniem EUTM Somalia, w odpowiednich przy­ padkach, dowódca misji UE rozpocznie negocjacje dotyczące porozumienia na podstawie art. 18, aby otrzymać odpowiednie rozliczenie za obiekty stałe lub ruchome dostarczone lub ulep­ szone przy pomocy środków finansowych EUTM Somalia, które pozostaną po wycofaniu EUTM Somalia. Jeśli EUTM Somalia zostanie przejęta przez następną misję, państwo przyjmujące nieodpłatnie udostępnia te obiekty następnej misji. Artykuł 12 Zmarli członkowie personelu EUTM Somalia 1. Dowódca misji UE ma prawo objąć nadzór nad odesła­ niem zwłok zmarłych członków personelu EUTM Somalia oraz ich mienia osobistego do państwa pochodzenia i podjąć w tym celu stosowne kroki. 2. Nie przeprowadza się sekcji zwłok zmarłych członków personelu EUTM Somalia bez zgody państwa, którego obywa­ telem była zmarła osoba, oraz obecności przedstawiciela EUTM Somalia lub przedstawiciela państwa, którego obywatelem była zmarła osoba. 3. Państwo przyjmujące oraz EUTM Somalia współpracują w jak najszerszym zakresie w celu szybkiego odesłania zwłok zmarłych członków personelu EUTM Somalia do państwa pochodzenia. Artykuł 13 Bezpieczeństwo EUTM Somalia i żandarmeria wojskowa 1. Państwo przyjmujące podejmuje wszelkie odpowiednie środki, by zapewnić ochronę i bezpieczeństwo EUTM Somalia i jej personelu, w tym środki niezbędne do ochrony jej obiektów przed atakiem lub wtargnięciem z zewnątrz.


L 221/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2010

2. Dowódca misji UE może ustanowić jednostkę żandarmerii wojskowej w celu utrzymania porządku w obiektach EUTM Somalia.

3. Jeżeli osiągnięcie ugody jest niemożliwe, roszczenie odszkodowawcze przedkłada się komisji ds. roszczeń składającej się z jednakowej liczby przedstawicieli EUTM Somalia i przedstawicieli państwa przyjmującego. Rozstrzygnięcie co do roszczeń osiąga się na zasadzie wspólnego porozumienia.

3. Jednostka żandarmerii wojskowej może także w porozumieniu i współpracy z żandarmerią wojskową lub policją państwa przyjmującego podejmować działania poza tymi obiektami w celu zapewnienia porządku i dyscypliny wśród personelu EUTM Somalia.

4. Jeżeli niemożliwe jest rozstrzygnięcie w ramach komisji ds. roszczeń, spór:

Artykuł 14 Łączność 1. EUTM Somalia może instalować i obsługiwać nadawcze i odbiorcze stacje radiowe, jak również systemy satelitarne. EUTM Somalia współpracuje z właściwymi organami państwa przyjmującego w celu uniknięcia konfliktu w korzystaniu z właściwych częstotliwości. Państwo przyjmujące udostępnia spektrum częstotliwości bez pobierania opłat.

a) w przypadku roszczeń w wysokości 40 000 EUR lub poniżej tej kwoty rozstrzygany jest na drodze dyplomatycznej pomiędzy przedstawicielami państwa przyjmującego i Unii;

b) w przypadku roszczeń powyżej kwoty określonej w lit. a) jest wnoszony przed trybunał arbitrażowy, którego decyzje są wiążące.

2. EUTM Somalia korzysta z prawa do nieograniczonej łącz­ ności radiowej (włącznie z satelitarnymi, ruchomymi i przenośnymi aparatami radiowymi), telefonicznej, telegra­ ficznej, faksowej i za pomocą innych środków, jak również z prawa do instalowania urządzeń niezbędnych do utrzymy­ wania takiej komunikacji w obiektach EUTM Somalia i między nimi, w tym instalowania kabli i linii naziemnych na potrzeby misji.

5. Trybunał arbitrażowy składa się z trzech arbitrów, z których jeden jest wyznaczany przez państwo przyjmujące, drugi przez EUTM Somalia, a trzeci wyznaczany jest wspólnie przez państwo przyjmujące i EUTM Somalia. Jeżeli jedna ze Stron nie wyznaczy arbitra w terminie dwóch miesięcy lub w przypadku braku zgody pomiędzy państwem przyjmującym a EUTM Somalia co do wyznaczenia trzeciego arbitra, arbiter ten jest wyznaczany przez przewodniczącego Trybunału Spra­ wiedliwości Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 2 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 15 z 201024.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE (  Dz.U. L 194 z 25.7.2009)

 • Dz. U. L221 - 12 z 201024.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/58/UE z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej iprodion (1)

 • Dz. U. L221 - 10 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 755/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L221 - 8 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 754/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L221 - 1 z 201024.8.2010

  Decyzja Rady 2010/464/WPZiB z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.