Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 2 - Strona 6

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

Data ogłoszenia:2010-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 2 - Strona 6

Strona 6 z 6

3. W obrębie swoich obiektów EUTM Somalia może podjąć działania niezbędne do przekazywania poczty adresowanej do EUTM Somalia lub jej personelu i przez nich nadawanej.

6. EUTM Somalia oraz organy administracyjne państwa przyjmującego zawierają porozumienie administracyjne w celu określenia zakresu uprawnień komisji ds. roszczeń oraz trybu­ nału arbitrażowego, procedur obowiązujących w tych organach oraz zasad wnoszenia roszczeń.

Artykuł 15 Roszczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci, obrażeń ciała, szkody i straty 1. EUTM Somalia ani personel EUTM Somalia nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód lub strat dotyczących mienia cywilnego lub rządowego, które związane są z wymogami operacyjnymi lub powstają w wyniku działań związanych z zakłóceniami porządku publicznego lub ochroną EUTM Somalia.


Artykuł 16 Współpraca i spory 1. Wszelkie kwestie zaistniałe w związku ze stosowaniem niniejszej Umowy są rozpatrywane wspólnie przez przedstawi­ cieli EUTM Somalia oraz właściwe organy państwa przyjmują­ cego.

2. W celu osiągnięcia ugody roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód lub strat dotyczących mienia cywilnego lub rządowego nieobjęte postanowieniami ust. 1 oraz roszczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci lub obrażeń ciała osób oraz z tytułu szkód lub strat dotyczących mienia EUTM Somalia są przekazywane EUTM Somalia za pośrednictwem właściwych organów państwa przyjmującego – w przypadku roszczeń odszkodowawczych wniesionych przez osoby prawne lub fizyczne z państwa przyjmującego – lub kierowane do właści­ wych organów państwa przyjmującego w przypadku roszczeń odszkodowawczych wniesionych przez EUTM Somalia.

2. W przypadku braku wcześniejszego rozstrzygnięcia spory dotyczące wykładni lub stosowania niniejszej Umowy rozstrzy­ gane są wyłącznie na drodze dyplomatycznej przez przedstawi­ cieli państwa przyjmującego i Unii.

Artykuł 17 Inne postanowienia 1. W przypadkach gdy niniejsza Umowa odnosi się do przy­ wilejów, immunitetów i praw EUTM Somalia oraz personelu EUTM Somalia, rząd państwa przyjmującego odpowiada za ich wprowadzenie w życie i ich poszanowanie przez właściwe organy lokalne państwa przyjmującego.

24.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/7

2. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu ustanowienia odstępstwa ani nie może być interpretowane jako ustanawiające odstępstwo od praw, które mogą przysługiwać na mocy innych umów państwu członkowskiemu Unii lub jakie­ mukolwiek innemu państwu wnoszącemu wkład w EUTM Somalia. Artykuł 18 Uzgodnienia wykonawcze Do celów stosowania niniejszej Umowy kwestie operacyjne, administracyjne i techniczne mogą być przedmiotem osobnych uzgodnień pomiędzy dowódcą misji UE oraz organami admi­ nistracyjnymi państwa przyjmującego. Artykuł 19 Wejście w życie i wygaśnięcie 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania i pozostaje w mocy do dnia wyjazdu ostatniego oddziału EUTM Somalia oraz ostatniego członka personelu EUTM Somalia, zgodnie z informacją dostarczoną przez EUTM Somalia.

2. Niezależnie od ust. 1, postanowienia art. 4 ust. 6, art. 5 ust. 1–3, art. 5 ust. 6, art. 5 ust. 7, art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 4, art. 6 ust. 6, art. 6 ust. 7–9, art. 10 ust. 2, art. 11 i art. 15 uznaje się za obowiązujące od dnia rozmieszczenia pierwszego członka personelu EUTM Somalia, jeżeli data ta była wcześniejsza niż data wejścia w życie niniejszej Umowy. 3. Niniejsza Umowa może być zmieniona w drodze pisem­ nego porozumienia między Stronami. 4. Wygaśnięcie niniejszej Umowy nie ma wpływu na prawa ani obowiązki wynikające z wykonania niniejszej Umowy przed jej wygaśnięciem.

Sporządzono w Kampali, w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, dnia 12 sierpnia 2010 r.

W imieniu Unii Europejskiej

Vincent DE VISSCHER

W imieniu Republiki Ugandy

Crispus KIYONGA

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 2 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 15 z 201024.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE (  Dz.U. L 194 z 25.7.2009)

 • Dz. U. L221 - 12 z 201024.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/58/UE z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej iprodion (1)

 • Dz. U. L221 - 10 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 755/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L221 - 8 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 754/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L221 - 1 z 201024.8.2010

  Decyzja Rady 2010/464/WPZiB z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.