Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 29 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 757/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników I i III (1)

Data ogłoszenia:2010-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 29 - Strona 2

Strona 2 z 6

(5)

(2)

Po otrzymaniu od Unii Europejskiej i jej państw człon­ kowskich oraz Norwegii i Meksyku nazw wskazanych przez nie substancji Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, ustanowiony na mocy Konwencji, zakończył pracę nad dziewięcioma propono­ wanymi substancjami, w odniesieniu do których stwier­ dzono, że spełniają kryteria określone w Konwencji. Na czwartym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w dniach 4–8 maja 2009 r. (zwanym dalej „COP4”) uzgodniono, że wszystkie dziewięć substancji zostanie dodanych do załączników do Konwencji.


(3)

W świetle decyzji podjętych na posiedzeniu COP4 należy uaktualnić załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 należy zmienić tak, aby uwzględniał fakt, że substancje mogą być wymienione tylko w Konwencji.

(6)

(1) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7. (2) Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 1. (3) Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 35.

(4) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

L 223/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2010

niezamierzone śladowe skażenie, należy bardziej szcze­ gółowo określić dla PFOS, aby zapewnić jednolite egzekwowanie i jednolitą kontrolę wymienionego rozporzą­ dzenia, gwarantując jednocześnie zgodność z Konwencją. Na mocy załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dopuszczono stosowanie PFOS w ilościach poniżej określonych poziomów. Do czasu aż dostępne będą dalsze informacje, wymienione w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, poziomy zawar­ tości PFOS w wyrobach odpowiadają poziomowi, poniżej którego zastosowanie PFOS nie może być znaczące przy jednoczesnym umożliwieniu kontroli i egzekwowania istniejącymi metodami. Poziomy te powinny zatem ogra­ niczać stosowanie PFOS do poziomu odpowiadającego niezamierzonemu śladowemu skażeniu. Niniejsze rozpo­ rządzenie powinno ustanowić dla PFOS jako substancji lub w preparatach poziom odpowiadający podobnemu poziomowi. Aby wykluczyć zamierzone stosowanie, poziom ten powinien być niższy niż poziom, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006.

w preparatach lub w wyrobach, poziom odpowiadający podobnemu poziomowi.

(9)

Należy wyjaśnić, że zakaz na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 850/2004 nie ma zastosowania do wyrobów zwierających PBDE i PFOS już stosowanych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. DDT i heksachlorocykloheksan (HCH) łącznie z lindanem powinny zostać włączone bez odstępstw. W części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 zezwala się państwom członkowskim na utrzymanie istniejącej produkcji i stosowanie DDT do produkcji dikofolu. Żadne państwo członkowskie obecnie nie korzysta z tego odstępstwa. Ponadto zabroniono włączenia dikofolu do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1) oraz do dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wpro­ wadzania do obrotu środków ochrony roślin (2). Odstęp­ stwo to należy zatem skreślić. HCH łącznie z lindanem jest wymieniony w części B załącznika I do rozporzą­ dzenia (WE) nr 850/2004 z dwoma konkretnymi odstęp­ stwami dla określonych specjalnych zastosowań. Odstęp­ stwa przestały obowiązywać z dniem 1 września 2006 r. i z dniem 31 grudnia 2007 r.; należy zatem je skreślić. Zgodnie z decyzjami podjętymi podczas COP4 należy dodać pentachlorobenzen do załączników I i III do rozporządzenia (WE) nr 850/2004, aby podlegał on ogólnemu zakazowi oraz przepisom dotyczącym ograni­ czeń jego uwalniania zawartym w wymienionym rozpo­ rządzeniu. Chlordekon i heksabromobifenyl powinny zostać przeniesione do części A załącznika I, ponieważ obecnie są wymienione w obu instrumentach międzyna­ rodowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 29 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L223 - 44 z 201025.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L223 - 42 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 760/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L223 - 39 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 759/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji tildipirozyn, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L223 - 37 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 758/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji walnemulina, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L223 - 20 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 756/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników IV i V (1)

 • Dz. U. L223 - 3 z 201025.8.2010

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskmi, podpisaną w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L223 - 1 z 201025.8.2010

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.