Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 29 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 757/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników I i III (1)

Data ogłoszenia:2010-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 29 - Strona 3

Strona 3 z 6

Zgodnie z art. 22 Konwencji zmiany do załączników A, B i C do Konwencji wchodzą w życie w terminie jednego roku od daty przekazania zmiany przez depozytariusza, co przypada w dniu 26 sierpnia 2010 r. Ze względu na spójność niniejsze rozporządzenie powinno zatem stosować się, począwszy od tej samej daty. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 67/548/EWG,


(10)

(7)

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie eteru pentabro­ modifenylu i eteru oktabromodifenylu zostało ograni­ czone w Unii na mocy załącznika XVII do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1907/2006 z maksymalnym poziomem stężenia 0,1 % wagowo, poniżej którego nie uznaje się go jako ograniczony. Podczas COP4 zdecydowano o włączeniu kongenerów zawartych w handlowych postaciach eteru pentabromodifenylu i eteru oktabromo­ difenylu, posiadających cechy trwałego zanieczyszczenia organicznego. Ze względu na spójność wykaz w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 powinien być wzorowany na załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do pochodnych, które podczas COP4 uznano za posiadające cechy trwa­ łego zanieczyszczenia organicznego; pochodne eteru heksabromodifenylu, eteru heptabromodifenylu, eteru tetrabromodifenylu i eteru pentabromodifenylu należy zatem umieścić w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004.

(11)

(12)

(8)

Przepisy art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 850/2004, dotyczące substancji występujących jako niezamierzone śladowe skażenie, należy bardziej szcze­ gółowo określić dla polibromowanych eterów difenylo­ wych (PBDE), aby zapewnić jednolite egzekwowanie i jednolitą kontrolę wymienionego rozporządzenia, gwarantując jednocześnie zgodność z Konwencją. W niniejszym rozporządzeniu powinno się ustanowić stały poziom uznawania jako niezamierzone śladowe skażenie zawartości PBDE w substancjach, preparatach i wyrobach. Do czasu aż dostępne będą dalsze informacje oraz dokonania przez Komisję przeglądu zgodnie z celami niniejszego rozporządzenia, wymienione w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 poziomy zawartości PBDE w wyrobach produkowanych z materiałów poddanych recyklingowi uznawane są za odpowiadające poziomowi, poniżej którego zastosowanie PBDE nie może być znaczące przy jednoczesnym umożliwieniu kontroli i egzekwowania istniejącymi metodami. Niniejsze rozpo­ rządzenie powinno ustanowić dla PBDE jako substancji,

(13)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia.

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

25.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/31

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 26 sierpnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 223/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2010

ZAŁĄCZNIK 1. Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I Część A – substancje wymienione w Konwencji i w Protokole oraz substancje wymienione tylko w Konwencji

Szczególne wyłączenie dla stosowania jako produkt pośredni lub inna specyfikacja

Substancja

Nr CAS

Nr WE

Eter tetrabromodifenylu C12H6Br4O

1. Do celów niniejszej pozycji art. 4 ust. 1 lit. b) ma zastosowanie do stężenia eteru tetrabromodifenylu równego 10 mg/kg lub mniejszego od tej wartości (wagowo 0,001 %), jeżeli występuje on w substancjach, prepara­ tach lub wyrobach bądź wchodzi w skład części wyrobu o zmniejszonej palności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 29 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L223 - 44 z 201025.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L223 - 42 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 760/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L223 - 39 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 759/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji tildipirozyn, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L223 - 37 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 758/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji walnemulina, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L223 - 20 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 756/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników IV i V (1)

 • Dz. U. L223 - 3 z 201025.8.2010

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskmi, podpisaną w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L223 - 1 z 201025.8.2010

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.