Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 224 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 761/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji metyloprednizolon, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2010-08-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 224 POZ 1

26.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 761/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji metyloprednizolon, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2).

(3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspól­ notowe procedury określania maksymalnych limitów pozosta­ łości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożyw­ czych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), w szczególności jego art. 14 w związku z jego art. 17,

Obecnie metyloprednizolon jest wymieniony w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 jako substancja dopuszczona do stosowania u bydła, w zastosowaniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Do Europejskiej Agencji Leków złożono wniosek w sprawie rozszerzenia obecnego wpisu dotyczącego metyloprednizolonu w odniesieniu do mleka bydlęcego. Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych zalecił określenie tymczasowego maksymalnego limitu pozostałości (dalej zwanego „MLP”) metyloprednizolonu w mleku bydlęcym oraz usunięcie zapisu „nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi”. Należy zatem zmienić wpis dotyczący metyloprednizo­ lonu w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 tak, aby dodać do niego tymczasowy MLP w odniesieniu do mleka bydlęcego oraz skreślić istniejący zapis „nie stosować u zwierząt, których mleko jest prze­ znaczone do spożycia przez ludzi”. Tymczasowy MLP określony w tej tabeli w odniesieniu do metyloprednizo­ lonu powinien obowiązywać do dnia 1 lipca 2011 r. Należy zapewnić podmiotom, których to dotyczy, odpo­ wiednią ilość czasu na wprowadzenie środków niezbęd­ nych do spełnienia nowych wymogów w zakresie MLP. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

(4)

(5)

uwzględniając opinię Europejskiej Agencji Leków wydaną przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Maksymalne limity pozostałości substancji farmakolo­ gicznie czynnych przeznaczonych do stosowania w Unii Europejskiej w weterynaryjnych produktach lecz­ niczych dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, bądź w produktach biobójczych stosowa­ nych w produkcji zwierzęcej należy określać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 470/2009.

(7)

(2)

Substancje farmakologicznie czynne i ich klasyfikację w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego okre­ ślono w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji

(8)

(1) Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 11.

(2) Dz.U. L 15 z 20.1.2010, s. 1.

L 224/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.8.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 października 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

26.8.2010

ZAŁĄCZNIK Wpis dotyczący metyloprednizolonu w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 otrzymuje brzmienie:

Substancja farmakologicznie czynna Pozostałość znacznikowa Gatunki zwierząt MLP Tkanki docelowe Inne przepisy (na podstawie art. 14 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 470/2009) Klasyfikacja terapeutyczna

PL

„Metyloprednizolon

Metyloprednizolon

Bydło

10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 2 μg/kg

Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerki Mleko Tymczasowy MLP traci ważność z dniem 1 lipca 2011 r.

Kortykoidy/Glukokortykoidy”

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 224/3

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 224 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L224 - 6 z 201026.8.2010

    Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pentiopiradu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5556) (1)

  • Dz. U. L224 - 4 z 201026.8.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 762/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.