Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 224 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pentiopiradu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5556) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 224 POZ 6

L 224/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.8.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 sierpnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pentiopiradu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5556)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/466/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Dokumentacja dotycząca substancji czynnej, o której mowa w załączniku do niniejszej decyzji, przedłożona Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, spełnia zasadniczo wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do tej dyrektywy. Dokumentacja ta spełnia także wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego tę substancję czynną, biorąc pod uwagę propo­ nowane zastosowania. Artykuł 2 Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy kontynuuje proces szczegółowego badania dokumentacji, o której mowa w art. 1, i, w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2011 r., przekazuje Komisji wnioski z tego badania z zaleceniem włączenia bądź niewłączenia substancji czynnej, o której mowa w art. 1, do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG wraz z wszelkimi warunkami dotyczącymi tego włączenia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje ustalenie unijnego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do wyko­ rzystania w środkach ochrony roślin. Dokumentacja dotycząca substancji czynnej pentiopirad została przedłożona władzom Zjednoczonego Królestwa przez LKC Ltd. w dniu 10 grudnia 2009 r. wraz z wnioskiem o jej włączenie do załącznika I do dyrek­ tywy 91/414/EWG. Władze Zjednoczonego Królestwa poinformowały Komisję, że po wstępnym badaniu można uznać, że dokumentacja dotycząca tej substancji czynnej spełnia wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożona dokumentacja spełnia również wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do dyrek­ tywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego tę substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG doku­ mentacja została następnie przekazana przez wniosko­ dawcę Komisji i pozostałym państwom członkowskim oraz Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Niniejsza decyzja powinna stanowić formalne potwier­ dzenie, na poziomie Unii Europejskiej, że powyższą dokumentację uznano za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II i, dla przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawie­ rającego tę substancję czynną, wymogi określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 24 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

26.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/7

ZAŁĄCZNIK SUBSTANCJA CZYNNA, KTÓREJ DOTYCZY NINIEJSZA DECYZJA

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Nazwa zwyczajowa, numer identyfikacyjny CIPAC

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

Pentiopirad Nr CIPAC: 824

LKC Ltd

10.12.2009

Zjednoczone Króle­ stwo

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 224 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L224 - 4 z 201026.8.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 762/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L224 - 1 z 201026.8.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 761/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji metyloprednizolon, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.