Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 225 POZ 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/57/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia imazalilu jako substancji czynnej (1)

Data ogłoszenia:2010-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 225 POZ 5

Strona 1 z 4
27.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/5

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/57/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia imazalilu jako substancji czynnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Urząd przekazał sprawozdanie z oceny zgłaszającemu oraz wszystkim państwom członkowskim, a otrzymane komentarze przesłał Komisji. Urząd podał także spra­ wozdanie z oceny do publicznej wiadomości. Na wniosek Komisji sprawozdanie z oceny zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie i Urząd, a następnie, w dniu 4 marca 2010 r., Urząd przedstawił Komisji swoje wnioski z weryfikacji dotyczącej oceny ryzyka stwarzanego przez imazalil (4). Sprawozdanie z oceny i wnioski Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwie­ rząt i sfinalizowane w dniu 9 lipca 2010 r. w formie sprawozdania z przeglądu imazalilu, opracowanego przez Komisję. Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające imazalil zasadniczo nadal spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem odnowić włączenie imazalilu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w celu zapewnienia możliwości udzielania zezwoleń na zawiera­ jące tę substancję czynną środki ochrony roślin, zgodne z przepisami wymienionej dyrektywy. W oparciu o sprawozdanie z przeglądu, w którym optuje się za niższym poziomem czystości w porównaniu z poziomem włączenia imazalilu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, a także biorąc pod uwagę brak istotnych zanieczyszczeń, toksykologicznych i ekotoksykologicznych, poziom czystości powinien zostać zmieniony. W przypadku udzielania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających imazalil konieczne jest ustanowienie szczegółowych przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na niektóre kwestie lub do dopilno­ wania, aby podjęte zostały odpowiednie środki zmniej­ szające ryzyko. Państwa członkowskie powinny w szczególności dopilnować, aby materiał używany do badania toksyczności było porównywany i sprawdzany

Włączenie imazalilu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG wygasa w dniu 31 grudnia 2011 r. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 737/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustano­ wienia procedury odnowienia włączenia pierwszej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (2), w terminie przewidzianym we wspomnianym artykule przesłano zgłoszenie dotyczące odnowienia włączenia imazalilu jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Zgłoszenie to zostało dopuszczone na mocy decyzji Komisji 2008/656/WE z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie dopuszczalności powiadomień dotyczących odnowienia włączenia do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG substancji aktywnych: azymsulfuronu, azoksystrobiny, fluroksypyru, imazalilu, kresoksymu metylowego, proheksadionu wapnia i spiroksaminy, oraz utworzenia wykazu zainteresowanych powiadamia­ jących (3). W terminie przewidzianym w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 737/2007 zgłaszający przedłożył dane wymagane zgodnie z tym artykułem, a także wyjaśnienie dotyczące zasadności każdego nowego przedłożonego badania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2010 NR 225 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L225 - 10 z 201027.8.2010

    Dyrektywa Komisji 2010/59/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (1)

  • Dz. U. L225 - 3 z 201027.8.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 764/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L225 - 1 z 201027.8.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 763/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.