Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w odniesieniu do roślin narażonych i środków, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia występowania organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5640)

Data ogłoszenia:2010-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 42

Strona 1 z 4
L 226/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w odniesieniu do roślin narażonych i środków, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia występowania organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5640) (2010/467/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

w styczniu 2010 r. od grupy ekspertów utworzonej przez Komisję w celu wspierania jej w tej dziedzinie i złożonej z ekspertów ze wszystkich państw członkow­ skich, w których występuje szkodliwy organizm, oraz w maju 2010 r. przy okazji międzynarodowej konferencji na temat szkodliwego organizmu, która odbyła się w Hiszpanii. Biorąc pod uwagę wyniki tych wizyt kontrolnych oraz informacje uzyskane w 2010 r., konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian do decyzji 2007/365/WE. Informacje uzyskane w 2009 r. i w 2010 r. sugerują, że ryzyko ewentualnego rozprzestrzeniania się szkodliwego organizmu w wyniku przywozu roślin narażonych z państw trzecich lub z obszarów w państwach trzecich, które nie są wolne od szkodliwego organizmu, nie może, ze względu na nieznaną biologię szkodliwego organizmu, zostać odpowiednio ograniczone za pomocą odpowied­ nich procedur profilaktycznych. Procedury takie nie zapobiegają w wystarczający sposób rozprzestrzenianiu się szkodliwego organizmu z roślin narażonych, które są porażone, ale nie wykazują żadnych objawów pora­ żenia. Konieczne jest więc umieszczenie roślin narażo­ nych pochodzących z przywozu z tych państw trzecich lub z tych obszarów w państwach trzecich w całkowicie chronionym miejscu w Unii. W przypadkach, w których szkodliwy organizm pojawia się w danym państwie członkowskim lub w części państwa członkowskiego, gdzie nie był wcześniej znany, zainteresowane państwo członkowskie powinno niezwłocznie, najpóźniej w terminie pięciu dni, powia­ domić o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie. W tym celu należy również dopilnować, aby właściwy organ państwa członkowskiego został niezwłocznie o tym poinformowany. W większości przypadków zain­ teresowane państwo członkowskie powinno następnie ustanowić wyznaczone strefy oraz sporządzić i wdrożyć plan działania. W celu ułatwienia zintegrowa­ nego podejścia do zwalczania organizmu plan działania powinien określać wszystkie środki i uzasadnienie tych środków oraz zawierać opis sytuacji, dane naukowe i kryteria wyboru środków. W niektórych przypadkach może się jednak zdarzyć, że tylko rośliny należące do jednej przesyłki zostały ziden­ tyfikowane jako porażone w strefie, w której nie odno­ towano wcześniej wystąpienia szkodliwego organizmu w promieniu 10 km wokół tych porażonych roślin, że

Decyzja Komisji 2007/365/WE (2) wymaga od państw członkowskich przyjęcia środków w celu ochrony przed wprowadzeniem i rozprzestrzenianiem się Rhyn­ chophorus ferrugineus (Olivier) (szkodliwego organizmu). Ponadto państwa członkowskie wprowadzają roczne urzędowe badania dotyczące obecności szkodliwego organizmu lub dowodu zarażenia przez szkodliwy orga­ nizm roślin z rodziny Palmae na swoich terytoriach oraz powiadamiają Komisję i inne państwom członkowskie o wynikach tych badań. Roczne urzędowe badania przeprowadzone w państwach członkowskich w 2009 r. wskazują, że szkodliwy orga­ nizm poraził również gatunki roślin z rodziny Palmae, których w decyzji 2007/365/WE nie zdefiniowano jako rośliny narażone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 50 z 201028.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L226 - 48 z 201028.8.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2010/10)

 • Dz. U. L226 - 46 z 201028.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2010 r. przewidująca tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5835) (1)

 • Dz. U. L226 - 40 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 767/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L226 - 38 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 766/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L226 - 1 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 765/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorotalonilu, klotianidyny, difenokonazolu, fenheksamidu, flubendiamidu, nikotyny, spirotetramatu, tiakloprydu i tiametoksamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.