Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2010/10)

Data ogłoszenia:2010-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 48

Strona 1 z 2
L 226/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2010

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2010/10) (2010/469/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 34 ust. 1, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycz­ nych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności jego art. 7, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (2), w szczególności jego art. 6 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 1999 r. dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (EBC/1999/4) (3), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Definicje Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają: 1) „podmiot sprawozdający” – podmiot składający sprawoz­ danie w rozumieniu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98; 2) „monetarna instytucja finansowa (MIF)” – monetarną insty­ tucję finansową w rozumieniu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32); 3) „naruszenie” oraz „sankcja” – naruszenie oraz sankcję w rozumieniu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2532/98; 4) „poważne uchybienie” – którekolwiek z poniższych naruszeń wymogów sprawozdawczych przez podmioty sprawozda­ jące: a) systematyczne przekazywanie błędnych danych; b) systematyczne nieprzestrzeganie wymogów minimum w zakresie wprowadzania korekt; c) celowe przekazywanie błędnych lub niekompletnych danych lub celowe przekazywanie danych z opóźnieniem; d) niewystarczający poziom staranności lub współpracy z odpowiednim KBC lub EBC; 5) „właściwy krajowy bank centralny” (właściwy KBC) – KBC państwa członkowskiego, na terytorium którego dopusz­ czono się naruszenia; 6) „termin wyznaczony przez KBC” – określoną przez dany KBC datę otrzymania danych od podmiotów sprawozdają­ cych. Artykuł 2 Zakres zastosowania 1. EBC i KBC monitorują przestrzeganie przez podmioty sprawozdające wymogów minimum zapewniających zgodność ze spoczywającymi na nich obowiązkami sprawozdawczymi, określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32) oraz załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18). W przypadku nieprzestrze­ gania wymogów EBC oraz właściwy KBC mogą przeprowadzić wstępną ocenę przestrzegania wymogów sprawozdawczych lub wszcząć postępowanie o naruszenie wymogów sprawozdaw­ czych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2. Po przeprowadzeniu postępowania o naruszenie wymogów sprawozdawczych EBC może nałożyć sankcje zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2533/98.

Rozporządzenia (WE) nr 25/2009 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja prze­ kształcona) (EBC/2008/32) (4) oraz (WE) nr 63/2002 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne insty­ tucje finansowe w odniesieniu do depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2001/18) (5) określają wymogi Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w zakresie sprawozdawczości statystycznej, do przestrzegania których zobowiązane są podmioty sprawozdające. Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 EBC ma uprawnienia do nakładania sankcji na podmioty sprawozdające, które nie wypełniają wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej wynikających z rozporządzeń i decyzji EBC. Aby zapewnić równe traktowanie podmiotów sprawozdających, EBC powinien przyjąć zharmonizowane zasady w zakresie obliczania wysokości sankcji za naru­ szenie wymogów sprawozdawczych, postępowania o naruszenie wymogów sprawozdawczych oraz jakich­ kolwiek etapów poprzedzających,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 50 z 201028.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L226 - 46 z 201028.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2010 r. przewidująca tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5835) (1)

 • Dz. U. L226 - 42 z 201028.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w odniesieniu do roślin narażonych i środków, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia występowania organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5640)

 • Dz. U. L226 - 40 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 767/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L226 - 38 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 766/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L226 - 1 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 765/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorotalonilu, klotianidyny, difenokonazolu, fenheksamidu, flubendiamidu, nikotyny, spirotetramatu, tiakloprydu i tiametoksamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.