Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 74 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5780) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 74 - Strona 4

Strona 4 z 5

b) Oryginał świadectwa zdrowia składa się z pojedynczego arkusza papieru lub, w przypadku obszerniejszego tekstu, musi mieć taką formę, aby wszystkie wymagane arkusze papieru stanowiły inte­ gralną, niepodzielną całość. c) Jeżeli wzór świadectwa przewiduje pozostawienie stosownych oświadczeń i skreślenie nieistotnych, te nieistotne oświadczenia mogą zostać przekreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędnika wystawiającego świadectwo, albo całkowicie wykre­ ślone ze świadectwa. d) Świadectwo weterynaryjne sporządza się w co najmniej jednym urzędowym języku państwa członkowskiego, w którym znajduje się punkt kontroli granicznej będący miejscem wprowadzania przesyłki do Unii Europejskiej, oraz w języku urzędowym państwa człon­ kowskiego przeznaczenia. Państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na sporządzenie świadectwa w języku urzędowym innego państwa członkowskiego, w razie potrzeby wraz z jego urzędowym tłumaczeniem. e) Jeśli w celu oznakowania poszczególnych elementów przesyłki (według schematu w rubryce I.28 wzoru świadectwa zdrowia) do świadectwa zdrowia dołączone są dodatkowe kartki papieru, są one traktowane jako część oryginału świadectwa zdrowia po podpisaniu i opieczętowaniu każdej ze stron przez urzędnika wystawiającego świadectwo.


f) Jeżeli świadectwo zdrowia wraz z dodatkowymi elementami, o których mowa w lit. e), składa się z dwóch lub więcej stron, każda ze stron musi być ponumerowana – (numer strony) z (całkowitej liczby stron) – na dole strony oraz musi być opatrzona na górze strony numerem danego świadectwa nadanym przez właściwy organ. g) Oryginał świadectwa zdrowia musi być wypełniony i podpisany przez urzędowego lekarza weterynarii najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed załadun­ kiem przesyłki do wywozu do Unii Europejskiej. Właściwe organy państwa trzeciego wywozu dopilno­ wują, aby spełnione były wymogi dotyczące wysta­ wiania świadectw, równoważne z wymogami określo­ nymi w dyrektywie Rady 96/93/WE (1). Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii muszą być w innym kolorze niż druk na świadectwie zdrowia. Wymóg ten dotyczy również pieczęci innych niż pieczęci tłoczone lub znaki wodne. h) Oryginał świadectwa zdrowia musi towarzyszyć prze­ syłce do punktu kontroli granicznej w miejscu jej wprowadzenia do Unii Europejskiej. i) Numer świadectwa zdrowia, o którym mowa w rubryce I.2 i II.a wzoru świadectwa zdrowia, musi być nadany przez właściwy organ państwa trzeciego wywozu.

(1) Dz.U. L 13 z 16.1.1997, s. 28.

31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/79

CZĘŚĆ 2 Wzory świadectw zdrowia do stosowania w przywozie nasienia owiec i kóz Sekcja A WZÓR 1 – świadectwo zdrowia do stosowania w przywozie nasienia wysłanego z zatwierdzonego centrum pozyski­ wania nasienia, z którego to nasienie pochodzi

L 228/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2010

31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/81

L 228/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2010

31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/83

L 228/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2010

Sekcja B WZÓR 2 – świadectwo zdrowia na przywóz nasienia wysłanego z zatwierdzonego centrum przechowywania nasienia

31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/85

L 228/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2010

31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/87

ZAŁĄCZNIK III Wykaz państw trzecich lub części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz przesyłek komórek jajowych i zarodków owiec i kóz

Uwagi Opis terytorium (jeżeli dotyczy) Dodatkowe gwarancje

Kod ISO

Nazwa państwa trzeciego

AU

Australia

Dodatkowe gwarancje dotyczące badania określonego w pkt II.2.6 i II.2.7 świadectwa zdrowia ustanowionego w załączniku IV część 2 są obowiązkowe. Terytorium zgodne z opisem zawartym w części 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2010 (1), z ostatnimi zmianami. Dodatkowa gwarancja dotycząca badania określonego w pkt II.2.7 świadectwa zdrowia ustanowionego w załączniku IV część 2 jest obowiązkowa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 74 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 52 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych w odniesieniu do wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, wykazu zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz wymogów dotyczących wystawiania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5781) (1)

 • Dz. U. L228 - 15 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5779) (1)

 • Dz. U. L228 - 10 z 201031.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidująca pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (1)

 • Dz. U. L228 - 8 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 769/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L228 - 1 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 768/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.