Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 229 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) Jednolite przepisy dotyczące działań, jakie mają zostać podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki o zapłonie samoczynnym (ZS) stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników o zapłonie iskrowym (ZI) napędzanych gazem ziemnym lub skroplonym gazem węglowodorowym stosowanych w pojazdach

Data ogłoszenia:2010-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 229 POZ 1

Strona 1 z 85
31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 229/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY

UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

lkjhiuhJedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w  międzynarodowym prawie publicznym. Status i  datę wejścia w  życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html


Regulamin nr  49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) Jednolite przepisy dotyczące działań, jakie mają zostać podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i  pyłowych przez silniki o  zapłonie samoczynnym (ZS) stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników o zapłonie iskrowym (ZI) napędzanych gazem ziemnym lub skroplonym gazem węglowodorowym stosowanych w  pojazdach Poprawki do Regulaminu nr 49 opublikowane w Dzienniku Urzędowym L 103 z 12.4.2008, s. 1. Zawiera: Suplement nr 1 do serii poprawek 05 – data wejścia w życie: 17 marca 2010 r. Suplement nr 2 do serii poprawek 05 – data wejścia w życie: 19 sierpnia 2010 r. Sprostowanie 1 do suplementu 2 – data wejścia w życie: 19 sierpnia 2010 r.

Poprawki do spisu treści Tytuł załącznika 4B otrzymuje brzmienie: „Procedura badań dla silników z  zapłonem samoczynnym (ZS) i  silników z  zapłonem iskrowym (ZI) napę­ dzanych gazem ziemnym (NG) lub gazem płynnym (LPG) uwzględniająca wymogi ogólnoświatowego zhar­ monizowanego cyklu badań (WHDC, ogólnoświatowy przepis techniczny nr 4)” Tytuł załącznika 9B otrzymuje brzmienie: „Wymagania techniczne dla układów diagnostyki pokładowej (OBD)” Dodaje się nowy załącznik 9C: Załącznik 9C – „Wymagania techniczne dla oceny rzeczywistego działania układów diagnostyki pokładowej (OBD) Dodatek 1 – Grupy układów monitorujących” Dodaje się nowy załącznik 10: „Załącznik 10 – Wymagania techniczne dla emisji poza cyklem badania (OCE)”

L 229/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2010

Poprawki do załączników Istniejący załącznik 4B zastępuje się nowym załącznikiem 4B:

„ZAŁĄCZNIK  4B Procedura badań dla silników z zapłonem samoczynnym (ZS) i silników z zapłonem iskrowym (ZI) napędzanych gazem ziemnym (NG) lub gazem płynnym (LPG) uwzględniająca wymogi ogólnoświatowego zharmonizowanego cyklu badań (WHDC, ogólnoświatowy przepis techniczny nr  4)

1. 

ZASTOSOWANIE

Niniejszy załącznik nie ma obecnie zastosowania do homologacji typu zgodnie z niniejszym regu­ laminem. Będzie on miał zastosowanie w przyszłości.

2.

Zastrzeżony. (1)

3.  3.1. 

DEFINICJE, SYMBOLE I SKRÓTY

Definicje Do celów niniejszego regulaminu:

3.1.1.

»ciągła regeneracja« oznacza proces regeneracji układu oczyszczania spalin, który zachodzi stale lub przynajmniej raz na każde badanie WHTC w  stanie ciepłym. Taki proces regeneracji nie wymaga specjalnej procedury testowej; »opóźnienie« oznacza odstęp czasu między zmianą składnika do pomiaru w  punkcie odniesienia a reakcją układu wynoszącą 10 % odczytu końcowego (t10), przy czym sonda próbkująca pełni rolę punktu odniesienia. Dla składników gazowych jest to zasadniczo czas przeniesienia mierzonego składnika z sondy próbkującej do czujnika; »układ deNOx« oznacza układ oczyszczania spalin zaprojektowany w celu zmniejszenia emisji tlen­ ków azotu (NOx) (np. aktywne i pasywne katalizatory mieszanki ubogiej NOx, absorbenty NOx oraz układy Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR)); »silnik Diesla« oznacza silnik wysokoprężny pracujący na zasadzie zapłonu samoczynnego; »pełzanie« oznacza różnicę między reakcją zerową lub reakcją zakresu przyrządu pomiarowego przed badaniem emisji i po ich badaniu; »rodzina silników« oznacza utworzoną przez producenta grupę silników, których projekty zdefi­ niowane w pkt 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 229 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.