Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 23 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (VIS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8542)

Data ogłoszenia:2010-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 23 POZ 62

Strona 1 z 3
L 23/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (VIS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8542)

(Jedynie teksty w językach bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)


(2010/49/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z powyższą oceną, pierwszym regionem, w którym należy rozpocząć gromadzenie i przekazywanie danych wizowych do VIS w odniesieniu do wszystkich wniosków wizowych powinna być Afryka Północna.

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (1), w szczególności jego art. 48 ust. 4,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Drugim regionem, w którym należy rozpocząć groma­ dzenie i przekazywanie danych wizowych do VIS w odniesieniu do wszystkich wniosków wizowych powi­ nien być Bliski Wschód, z wyjątkiem okupowanego tery­ torium palestyńskiego ze względu na poważne trudności techniczne, jakie można napotkać w związku z wyposażeniem stanowisk w stosownych placówkach konsularnych lub urzędach. Decyzja dotycząca urucho­ mienia VIS na tym terytorium powinna zostać przyjęta na późniejszym etapie.

(1)

Artykuł 48 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 przewi­ duje stopniowe uruchamianie systemu VIS. Niezbędne jest zatem określenie pierwszej grupy regionów, w których podczas pierwszych etapów stopniowego uruchamiania gromadzone będą dane przeznaczone do przetworzenia w VIS (w tym zdjęcia i dane daktylosko­ pijne), a następnie przekazywane do VIS w odniesieniu do wszystkich wniosków wizowych w danym regionie.

(6)

Trzecim regionem, w którym należy rozpocząć groma­ dzenie i przekazywanie danych wizowych do VIS w odniesieniu do wszystkich wniosków wizowych powi­ nien być rejon Zatoki Perskiej.

(7)

(2)

Artykuł 48 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 przewiduje określenie tych regionów w oparciu o następujące kryteria: ryzyko nielegalnej imigracji, zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego państw człon­ kowskich oraz wykonalność gromadzenia danych biometrycznych ze wszystkich miejscowości regionu.

Aby zapobiec powstawaniu luk przy zwalczaniu niele­ galnej imigracji i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego należy, na etapie uruchomienia, przejścia graniczne strefy Schengen traktować jako oddzielny region, co umożliwi uwzględnienie wniosków wizowych składanych na grani­ cach zewnętrznych. Państwa członkowskie powinny podjąć starania, aby jak najszybciej rozpocząć groma­ dzenie i przekazywanie danych do VIS na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych w celu unik­ nięcia sytuacji, w której obywatele państw trzecich wspomnianych regionów obchodziliby uruchomiony w tych regionach system, składając wnioski na granicach zewnętrznych.

(3)

Komisja dokonała oceny różnych regionów – zgodnie z ustaleniami ekspertów państw członkowskich w 2005 r. – dla celów stopniowego wdrażania VIS, biorąc przy tym pod uwagę, szczególnie w odniesieniu do pierwszego kryterium, elementy takie jak średnia liczba przypadków odmowy wydania wizy i odmowy wjazdu w każdym z tych regionów, oraz – w odniesieniu do kryterium trzeciego – fakt, że w pewnych regionach należy zwiększyć liczbę placówek konsularnych lub przedstawicielstw, tak, aby skuteczne uruchomienie systemu VIS w tych regionach było możliwe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 23 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 35 z 201027.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

 • Dz. U. L23 - 33 z 201027.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 76/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L23 - 31 z 201027.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 75/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 28 z 201027.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 74/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 341/2007, (WE) nr 1580/2007 oraz (WE) nr 376/2008 w zakresie formy powiadomień przekazywanych Komisji i warunków ich przekazywania

 • Dz. U. L23 - 6 z 201027.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L23 - 1 z 201027.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.