Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 240 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie adekwatności właściwych organów Australii i Stanów Zjednoczonych Ameryki na mocy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5676) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 240 POZ 6

Strona 1 z 6
L 240/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.9.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 września 2010 r. w sprawie adekwatności właściwych organów Australii i Stanów Zjednoczonych Ameryki na mocy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5676)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/485/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2006/43/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG (1), w szczególności jej art. 47 ust. 3 akapit pierwszy, po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

właściwe zabezpieczenia w odniesieniu do ochrony zawartych w przekazywanej dokumentacji danych osobo­ wych, informacji objętych tajemnicą służbową oraz wraż­ liwych informacji handlowych dotyczących zarówno przedsiębiorstw, których sprawozdania finansowe podle­ gają badaniu, jak również biegłych rewidentów takich przedsiębiorstw. Osoby obecnie lub w przeszłości zatrud­ niane przez właściwe organy kraju trzeciego, które otrzy­ mują te informacje, są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej. Nie naruszając art. 47 ust. 4 dyrektywy 2006/43/WE, państwa członkowskie powinny zagwarantować, aby w celach związanych z nadzorem publicznym, zapew­ nieniem jakości oraz przeprowadzaniem dochodzeń dotyczących biegłych rewidentów i firm audytorskich, kontakty między biegłymi rewidentami lub firmami audytorskimi z państw członkowskich a właściwymi organami Australii i Stanów Zjednoczonych Ameryki odbywały się za pośrednictwem właściwych organów danego państwa członkowskiego. W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli jest do niezbędne do zapewnienia skutecznego nadzoru, państwa człon­ kowskie mogą zadecydować o dopuszczeniu wspólnych inspekcji. Państwa członkowskie mogą zezwolić na podjęcie współpracy z właściwymi organami Australii i Stanów Zjednoczonych Ameryki w formie wspólnych inspekcji lub też delegowania obserwatorów bez upraw­ nień do prowadzenia inspekcji lub dochodzeń, którzy nie mieliby również dostępu do poufnej dokumentacji robo­ czej z badania lub innych dokumentów będących w posiadaniu biegłych rewidentów lub firm audytorskich. Współpracę tego rodzaju należy prowadzić wyłącznie na warunkach określonych w art. 47 ust. 2 dyrektywy 2006/43/WE i w niniejszej decyzji, zwłaszcza w odniesieniu do wymogu poszanowania zasad suweren­ ności, poufności i wzajemności. Państwa członkowskie powinny zagwarantować, aby wszelkie wspólne inspekcje prowadzone przez ich właściwe organy z udziałem właściwych organów Australii i Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium państw członkowskich zgodnie z art. 47 dyrektywy 2006/43/WE odbywały się pod prze­ wodnictwem właściwego organu danego państwa człon­ kowskiego. Przetwarzanie danych osobowych na mocy przywołanej dyrektywy podlega przepisom dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycz­ nych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (2). Dlatego też w przypadku gdy przekazanie właściwym organom Australii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki

Na mocy art. 47 ust. 1 i art. 53 dyrektywy 2006/43/WE, począwszy od dnia 29 czerwca 2008 r. w przypadku inspekcji lub dochodzeń dotyczących biegłych rewi­ dentów lub firm audytorskich właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na przekazanie właściwym organom kraju trzeciego dokumentacji robo­ czej z badania lub innych dokumentów będących w posiadaniu biegłych rewidentów lub firm audytorskich jedynie pod warunkiem uznania adekwatności tych organów kraju trzeciego przez Komisję i istnienia opar­ tych o zasadę wzajemności porozumień roboczych pomiędzy właściwymi organami kraju trzeciego a właściwymi organami danych państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 240 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L240 - 5 z 201011.9.2010

    Decyzja Rady z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 1999/70/WE dotyczącej zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Národná banka Slovenska

  • Dz. U. L240 - 3 z 201011.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 800/2010 z dnia 10 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L240 - 1 z 201011.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 799/2010 z dnia 10 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.