Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 26 - Strona 2

Tytuł:

Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

Data ogłoszenia:2010-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 26 - Strona 2

Strona 2 z 6

Szef delegacji Strony przyjmującej przewodniczy posiedzeniu. 2. Komitet Koordynacyjny przygotowuje plan współpracy i zatwierdza wspólne działania przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy oraz dokonuje przeglądu ich postępów. W celu zapewnienia obopólnych korzyści i całkowitej wzajem­ ności w ramach Umowy, Komitet Koordynacyjny koordynuje, proponuje i zatwierdza przyszłą współpracę w dziedzinach objętych niniejszą Umową z uwzględnieniem ich wartości tech­ nicznej i wymaganych działań. 3. Wszystkie decyzje Komitetu Koordynującego podej­ mowane są w drodze konsensusu. 4. Każda ze Stron wyznacza Sekretariat Wykonawczy, który działa w jej imieniu w okresach między spotkaniami Komitetu Koordynacyjnego we wszystkich sprawach dotyczących współ­ pracy w ramach niniejszej Umowy. Sekretariaty Wykonawcze są odpowiedzialne za bieżące zarządzanie tą współpracą. Artykuł V Wykonanie 1. Każda ze stron wyznacza odpowiednie podmioty odpo­ wiedzialne za wykonanie działań wynikających z niniejszej Umowy. 2. W przypadku gdy Komitet Koordynacyjny zatwierdza działanie w ramach współpracy, zatwierdza on również, w razie konieczności, plan projektu zgodny z niniejszą Umową i podlegający jej postanowieniom. 3. Każdy plan projektu zawiera wykaz podmiotów wyzna­ czonych do wykonania tego projektu oraz wymienia, w stosownych przypadkach, szczegółowe przepisy dotyczące wykonania działań w ramach współpracy, w tym między innymi przepisy dotyczące kwestii technicznych, zarządzania, obowiązującej odpowiedzialności za odkażanie, wymiany infor­


macji niejawnych, wymiany urządzeń, praw własności intelek­ tualnej, ogólnych kosztów, podziału kosztów i terminarza. Artykuł VI Dostępność i rozpowszechnianie informacji 1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz postanowień niniejszej Umowy każda ze Stron oraz wyznaczone przez nią podmioty podejmują się udostępniać drugiej Stronie oraz wyznaczonym przez nią podmiotom wszelkie będące w jej posiadaniu informacje konieczne do realizacji działań w ramach współpracy na podstawie niniejszej Umowy. 2. Strony wspierają możliwie jak największy zakres rozpo­ wszechniania informacji, które mają prawo ujawnić oraz które zostały wspólnie opracowane lub mają zostać dostarczone lub wymienione na podstawie niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem konieczności ochrony informacji niejawnych i potrzeby ochrony praw własności intelektualnej powstałych lub udzielo­ nych na podstawie niniejszej Umowy. 3. Informacje przekazywane między Stronami na podstawie niniejszej Umowy odpowiadają najlepszej wiedzy i przekonaniom Strony przekazującej, ale Strona przekazująca nie gwarantuje przydatności przekazanych informacji do jakie­ gokolwiek konkretnego użycia lub zastosowania przez Stronę przyjmującą lub jakąkolwiek stronę trzecią. Informacje opraco­ wywane wspólnie przez Strony odpowiadają najlepszej wiedzy i przekonaniom obu Stron. Żadna ze Stron nie gwarantuje dokładności wspólnie opracowanych informacji lub ich przydat­ ności do konkretnych celów, użycia lub zastosowania przez jedną ze Stron lub jakąkolwiek stronę trzecią. Artykuł VII Własność intelektualna Ochrona i przydział praw własności intelektualnej powstałych lub udzielonych podczas działań w ramach współpracy na podstawie niniejszej Umowy podlegają postanowieniom zawartym w załączniku A, który stanowi integralną część niniej­ szej Umowy i jest stosowany w odniesieniu do wszystkich działań prowadzonych na jej podstawie. Artykuł VIII Wymiana personelu Na podstawie niniejszej Umowy stosuje się następujące posta­ nowienia dotyczące wymiany personelu między Stronami lub wyznaczonymi przez nie podmiotami: a) każda ze Stron zapewnia dobór wykwalifikowanego perso­ nelu, posiadającego umiejętności i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności planowanej na podstawie niniejszej Umowy. Każda taka wymiana personelu jest uprzednio wzajemnie uzgadniana w drodze wymiany listów między Stronami, z powołaniem na niniejszą Umowę i jej postano­ wienia dotyczące własności intelektualnej oraz na odpo­ wiednie działania w ramach współpracy;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 26 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 34 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 33 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 25 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zawarcia przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 23 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 809/2010 z dnia 14 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L242 - 21 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 808/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L242 - 9 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii

 • Dz. U. L242 - 6 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 806/2010 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 i (WE) nr 367/2006 w zakresie przyznania jednemu izraelskiemu eksporterowi folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii zwolnienia ze środków nałożonych na mocy tych rozporządzeń oraz kończące rejestrację przywozu towarów przez tego eksportera

 • Dz. U. L242 - 1 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 805/2010 z dnia 13 września 2010 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, produkowanych przez Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.