Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 806/2010 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 i (WE) nr 367/2006 w zakresie przyznania jednemu izraelskiemu eksporterowi folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii zwolnienia ze środków nałożonych na mocy tych rozporządzeń oraz kończące rejestrację przywozu towarów przez tego eksportera

Data ogłoszenia:2010-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 6

Strona 1 z 4
L 242/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2010

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 806/2010 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 i (WE) nr 367/2006 w zakresie przyznania jednemu izraelskiemu eksporterowi folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii zwolnienia ze środków nałożonych na mocy tych rozporządzeń oraz kończące rejestrację przywozu towarów przez tego eksportera

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („podstawowe rozporzą­ dzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie anty­ subsydyjne”), w szczególności jego art. 20 oraz art. 23 ust. 5 i 6, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1) (4)

nałożyła cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i utrzymała rozszerzenie tego cła na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Brazylii i z Izraela, zgło­ szonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Brazylii lub z Izraela, z wyjątkiem niektórych producentów wymienionych w art. 2 ust. 4 tego rozporządzenia („obowiązujące środki antydumpingowe”). W wyniku przeglądu wygaśnięcia środków wyrównaw­ czych rozporządzeniem (WE) nr 367/2006 (9) Rada nało­ żyła cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i utrzymała rozsze­ rzenie tego cła na przywóz tego samego produktu wysy­ łanego z Brazylii i z Izraela, zgłoszonego lub niezgłoszo­ nego jako pochodzący z Brazylii lub z Izraela, z wyjątkiem niektórych producentów wymienionych w art. 1 ust. 3 tego rozporządzenia („obowiązujące środki wyrównawcze”). Obowiązujące środki antydum­ pingowe i obowiązujące środki wyrównawcze razem zwane są dalej „obowiązującymi środkami antydumpin­ gowymi i wyrównawczymi”. Rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 i (WE) nr 367/2006 zmieniono ostatnio rozporządzeniem Rady (WE) nr 15/2009 (10). B. OBECNE DOCHODZENIE 1. Wniosek o dokonanie przeglądu

(6)

Rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 (3) i rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 (4) Rada wprowadziła odpowiednio środki antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz folii PET pochodzącej między innymi z Indii („środki pierwotne”). Rozporządzeniem (WE) nr 1975/2004 (5) i rozporządzeniem (WE) nr 1976/2004 (6) Rada rozszerzyła te środki na folię PET wysyłaną z Izraela i Brazylii („rozszerzone środki”) z wyjątkiem przywozu wytwarzanego przez jednego przedsiębiorcę brazylijskiego, Terphane Ltd, oraz jednego przedsiębiorcę izraelskiego, Jolybar Ltd, odpowiednio wskazanych w każdym z wymienionych rozporządzeń. Rozporządzeniem (WE) nr 101/2006 (7) Rada zmieniła rozporządzenia (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 w celu zwolnienia jednego innego przedsię­ biorstwa izraelskiego, Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, z rozszerzonych środków. W wyniku przeglądu wygaśnięcia środków antydumpin­ gowych rozporządzeniem (WE) nr 1292/2007 (8) Rada

Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93. Dz.U. L 227 z 23.8.2001, s. 1. Dz.U. L 316 z 10.12.1999, s. 1. Dz.U. L 342 z 18.11.2004, s. 1. Dz.U. L 342 z 18.11.2004, s. 8. Dz.U. L 17 z 21.1.2006, s. 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 34 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 33 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 26 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 25 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zawarcia przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 23 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 809/2010 z dnia 14 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L242 - 21 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 808/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L242 - 9 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii

 • Dz. U. L242 - 1 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 805/2010 z dnia 13 września 2010 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, produkowanych przez Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.