Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii

Data ogłoszenia:2010-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 12

W celu zapewnienia bardziej jednolitej realizacji tego działania w uczestniczących państwach członkowskich należy dokładnie określić pojęcie „beneficjentów” lub „końcowych odbiorców” środków, o których mowa. W celu ułatwienia zarządzania oraz kontroli wykonania rocznego planu stosowne jest dopuszczenie możliwości uznania organizacji charytatywnych, wyznaczonych przez właściwe organy krajowe, za końcowych odbiorców, jeżeli rzeczywiście zajmują się one dystry­ bucją środków spożywczych, w różnych postaciach, na poziomie lokalnym, w miejscach zamieszkiwanych przez osoby najbardziej potrzebujące. Dostawy produktów rolnych i środków spożywczych dla najbardziej potrzebujących osób w Unii normalnie obej­ mują produkty przetworzone lub pakowane, w oparciu o produkty wycofane ze składów interwencyjnych Unii. Cel można jednak osiągnąć również poprzez dostawy produktów rolnych i środków spożywczych należących do tej samej kategorii produktów wprowadzonych do obrotu na rynku Unii. W takich przypadkach zwrot za dostawę następuje w formie wycofania i przekazania produktów z zapasów interwencyjnych.


(8)

(2)

(7)

(3)

(4)

(9)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 313 z 30.10.1992, s. 50. (3) Zob. załącznik III.

L 242/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2010

(10)

Powinno zostać jasno stwierdzone, że te zaproszenia do przetargów muszą uwzględniać wszelkie niezbędne prze­ pisy w zakresie wykonywania dostaw, a także należy ustanowić przepisy dostosowujące płatności za te dostawy, zgodne z ustanowionymi wymogami lub w inny sposób powiązane z tymi wymogami. Produkty, które mają być wycofane z zapasów interwen­ cyjnych w ramach planu rocznego, mogą zostać dostar­ czone w stanie nieprzetworzonym lub w stanie przetwo­ rzonym dla celów produkcji żywności, lub też mogą zostać wycofane w ramach zapłaty za dostawy lub produkcję żywności zorganizowane na rynku Unii. W tym ostatnim przypadku należy ustalić, które z produktów pozostających w zapasach interwencyjnych mogą zostać wycofane w ramach zapłaty za wytworzenie produktów zbożowych, opartych na ryżu lub mlecznych. Aby skuteczniej zaspokajać potrzeby organizacji charyta­ tywnych oraz aby rozszerzyć wachlarz dostarczanych produktów żywnościowych, należy ustalić, że produkty pochodzące z zapasów interwencyjnych mogą, w określonych warunkach, zostać włączone do innych produktów służących do produkcji żywności. Należy określić warunki zwrotu organizacjom charyta­ tywnym kosztów ponoszonych w związku z transportem produktów, a także, gdzie właściwe, kosztów administracyjnych w granicach dostępnych funduszy. Zasady zapisywania na kontach wartości produktów wycofanych ze składów interwencyjnych w charakterze wydatków Europejskiego Funduszu Rolni­ czego Gwarancji (EFRG) należy ustanowić razem z zasadami stosowanymi w przypadku, gdy zapasy są przekazywane z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Koszty transportu muszą być zwracane na podstawie właściwie uzasadnionych, rzeczywistych kosztów ustala­ nych na podstawie zaproszenia do składania ofert. Należy jednakże określić, że zwrotu kosztów transportu między punktami składowania organizacji charytatywnej a miejscem końcowej dystrybucji dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających. W celu zapewnienia sprawniejszego wykorzystania dostępnych środków należy określić, iż w żadnym wypadku opłata z tytułu kosztów transportu nie może być pokrywana w produktach. Należy określić najodpowiedniejsze formy kontroli doty­ czącej wykonania planu rocznego, w szczególności poziom kontroli przeprowadzanych przez właściwe organy. Roczne sprawozdania z wykonania planu muszą zawierać dane, które pozwolą na dokonanie oceny wyników kontroli i stopnia realizacji planu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 34 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 33 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 26 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 25 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zawarcia przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 23 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 809/2010 z dnia 14 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L242 - 21 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 808/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L242 - 6 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 806/2010 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 i (WE) nr 367/2006 w zakresie przyznania jednemu izraelskiemu eksporterowi folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii zwolnienia ze środków nałożonych na mocy tych rozporządzeń oraz kończące rejestrację przywozu towarów przez tego eksportera

 • Dz. U. L242 - 1 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 805/2010 z dnia 13 września 2010 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, produkowanych przez Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.