Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii

Data ogłoszenia:2010-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9 - Strona 4

Strona 4 z 12

1; b) środki potrzebne do pokrycia kosztów transferu wewnątrz Unii produktów objętych skupem interwencyjnym znajdują­ cych się w posiadaniu agencji interwencyjnej w państwie członkowskim innym niż to, w którym istnieje zapotrzebo­ wanie na produkt. 4. Komisja publikuje plan w możliwie krótkim terminie. Artykuł 3 1. Wykonanie planu rozpoczyna się w dniu 1 października a kończy w dniu 31 grudnia następnego roku. 2. Operacja wycofywania produktów z zapasów interwencyj­ nych odbywa się od dnia 1 października do dnia 31 sierpnia następnego roku w sposób regularny i dostosowany do wymogów związanych z wykonaniem planu.


70 % ilości określonych w art. 2 ust. 3 lit. a) ppkt (ii) musi być wycofanych z zapasów przed dniem 1 lipca danego roku wyko­ nywania planu. Obowiązku tego nie stosuje się jednak względem przydziałów wynoszących 500 ton lub mniej. Ilości niewycofane z zapasów interwencyjnych do dnia 30 września roku wykonywania planu nie przysługują dłużej państwu człon­ kowskiemu, któremu zostały one przydzielone w ramach wspomnianego planu. Jednakże w przypadku masła i odtłuszczonego mleka w proszku 70 % produktów musi zostać wycofane z zapasów interwencyjnych przed dniem 1 lutego roku wykonywania planu. Postanowienie to nie obowiązuje względem przydziałów wynoszących 500 ton lub mniej. W przypadku przekroczenia terminów ustanowionych w akapicie pierwszym, drugim i trzecim koszty przechowy­ wania produktów z zapasów interwencyjnych nie są pokrywane przez Unię. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do produktów, które nie zostały wycofane z zapasów interwencyj­ nych do dnia 30 września roku wykonywania planu. Wycofywane produkty muszą być odebrane z zapasów inter­ wencyjnych w okresie 60 dni od daty podpisania przez oferenta umowy na dostawy lub – w przypadku przekazania produktów – w okresie 60 dni od momentu poinformowania przez właściwy organ w państwie członkowskim przeznaczenia właściwego organu w dostarczającym państwie członkowskim. 3. W odniesieniu do produktów, które mają być pozyskane na rynku w zastosowaniu art. 2 ust. 3 lit. a) ppkt (iii) oraz (iv), płatności za produkty, które ma dostarczyć podmiot, muszą być dokonane przed dniem 1 września roku wykonania planu. 4. W okresie realizacji planu państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach, które wprowadzają do realizacji planu na ich terytorium w ramach ścisłych ograniczeń przyznanych im środków finan­ sowych. Powiadomieniu temu towarzyszą wszelkie właściwe informacje. Jeżeli uzasadnione zmiany dotyczą 5 % lub więcej ilości lub wartości produktu ujętych w unijnym planie dystry­ bucji, plan ten zostaje skorygowany. 5. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o przewidywanych zmniejszeniach wydatków na wyko­ nanie planu. Komisja może przydzielić niewykorzystane zasoby innym państwom członkowskim na podstawie ich wniosków i rzeczywistego wykorzystania udostępnionych produktów oraz przydziałów dokonanych w czasie poprzednich lat budże­ towych. Artykuł 4 1. Realizacja planu obejmuje:

a) dostawę produktów wycofanych z zapasów interwencyjnych; b) dostawę produktów pozyskanych na rynku Unii w zastosowaniu art. 2 ust. 3 lit. a) ppkt (iii) oraz (iv);

L 242/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.9.2010

c) dostawę przetworzonych produktów rolnych lub środków spożywczych, dostępnych lub które można pozyskać na rynku przez dostarczenie, jako zapłaty, produktów pocho­ dzących z zapasów interwencyjnych. 2. Produkty pozyskane na rynku, o których mowa w ust. 1 lit. b), muszą należeć do tej samej grupy produktów co produkt tymczasowo niedostępny w zapasach interwencyjnych. Jednakże w przypadku gdy ryż jest niedostępny w zapasach interwencyjnych, Komisja może zezwolić na pobranie zbóż z zapasów interwencyjnych jako zapłatę za dostawę ryżu i produktów opartych na ryżu pozyskanych na rynku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 34 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 33 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 26 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 25 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zawarcia przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 23 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 809/2010 z dnia 14 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L242 - 21 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 808/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L242 - 6 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 806/2010 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 i (WE) nr 367/2006 w zakresie przyznania jednemu izraelskiemu eksporterowi folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii zwolnienia ze środków nałożonych na mocy tych rozporządzeń oraz kończące rejestrację przywozu towarów przez tego eksportera

 • Dz. U. L242 - 1 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 805/2010 z dnia 13 września 2010 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, produkowanych przez Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.