Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii

Data ogłoszenia:2010-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9 - Strona 6

Strona 6 z 12

Z pozostałej części zabezpieczenia zatrzymuje się ponadto dodatkowo 2 % za każdy dzień przekroczenia terminu. Niniejszego akapitu nie stosuje się w przypadku, gdy produkt wycofany z zapasów interwencyjnych jest udostępniony wyko­ nawcy dokonującemu dostawy jako zapłata za już zrealizowaną dostawę. 4. Jeżeli dostawa obejmuje produkty rolne lub środki spożywcze, które mają zostać pozyskane na rynku wspól­ notowym, wówczas właściwy organ krajowy ogłasza lub zleca ogłoszenie zaproszeń do składania ofert w celu ustalenia najko­ rzystniejszych warunków dostawy. Zaproszenie do składania ofert dokładnie określa charakter i właściwości produktu lub środków spożywczych, które mają zostać pozyskane, specyfi­ kacje dotyczące pakowania i oznaczania oraz inne obowiązki związane z dostawą. Umowa na dostawę jest przyznawana wybranemu oferentowi pod warunkiem złożenia przez niego zabezpieczenia równego 110 % kwoty swojej oferty na rzecz agencji interwencyjnej, zgodnie z tytułem III rozporządzenia (EWG) nr 2220/85. Zaproszenie do składania ofert obejmuje wszystkie opłaty za dostawę i wzywa do składania ofert dotyczących, w zależności od danego przypadku: a) maksymalnej ilości produktów rolnych lub środków spożyw­ czych, które mają zostać pozyskane na rynku za kwotę pieniężną ustaloną w ogłoszeniu;


(1) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, s. 5.

15.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/13

b) lub kwoty pieniężnej potrzebnej do pozyskania na rynku ilości ustalonej w ogłoszeniu. 5. Produkty pochodzące z zapasów interwencyjnych lub pozyskane na rynku w zastosowaniu art. 2 ust. 3 lit. a) ppkt (iii) oraz (iv) lub ust. 1 akapit pierwszy lit. c) niniejszego arty­ kułu mogą być włączane lub dodawane do innych produktów pozyskanych na rynku dla celów wytwarzania środków żywno­ ściowych, które mają zostać dostarczone w celu wykonania planu. 6. Koszty transportu ustala się w zaproszeniu do składania ofert. Państwa członkowskie mogą wskazać, że dostawa musi również zawierać transport produktów do składu organizacji charyta­ tywnej. W takich przypadkach transport podlega szczególnym przepisom zawartym w zaproszeniu do składania ofert i stanowi odrębną pozycję w przedłożonej ofercie. Oferty dotyczące transportu są składane w wartościach pienięż­ nych. Zapłata za transport nie może w żadnym wypadku być doko­ nana w produktach. 7. Zaproszenia do składania ofert gwarantują równy dostęp dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospo­ darczą na terytorium Unii. Dlatego podlegają one ogłoszeniu w publikacjach urzędowych oraz są udostępniane w pełnej postaci na wniosek zainteresowanych podmiotów gospodar­ czych. 8. Zaproszenie do składania ofert uwzględnia niezbędne przepisy w zakresie dostawy, w szczególności w odniesieniu do jakości produktów, opakowania i oznakowania. Uwzględnia ono również przepisy stanowiące, że jeżeli jakość, opakowanie i oznakowanie produktów, stwierdzone w czasie wyznaczonym dla ich dostawy, nie odpowiadają dokładnie warunkom prze­ targu, a nie stanowi to przeszkody w przyjęciu towaru do wykorzystania zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem, to właściwe organy mogą przy obliczaniu kwoty do wypłaty dokonać jej zmniejszenia. Artykuł 5 1. Do celów księgowych Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i bez uszczerbku dla załącznika VIII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 (1) wartością księ­ gową produktów udostępnionych z interwencji na mocy niniej­ szego rozporządzenia jest cena interwencyjna obowiązująca dnia 1 października każdego roku. W przypadku państw członkowskich, które nie przyjęły euro, wartość księgowa produktów objętych skupem interwencyjnym jest przeliczana na walutę krajową po kursie walutowym obowiązującym dnia 1 października. 2. W przypadku gdy produkty ze skupu interwencyjnego są przekazywane z jednego państwa członkowskiego do drugiego, państwo członkowskie będące dostawcą zapisuje dostarczony produkt jako pozycję zerową, natomiast państwo członkowskie będące miejscem przeznaczenia zapisuje go po stronie dochodów w miesiącu wysyłki, stosując cenę wyliczoną zgodnie z ust. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 242 POZ 9 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 34 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 33 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 26 z 201015.9.2010

  Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 25 z 201015.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zawarcia przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

 • Dz. U. L242 - 23 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 809/2010 z dnia 14 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L242 - 21 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 808/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L242 - 6 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 806/2010 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 i (WE) nr 367/2006 w zakresie przyznania jednemu izraelskiemu eksporterowi folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii zwolnienia ze środków nałożonych na mocy tych rozporządzeń oraz kończące rejestrację przywozu towarów przez tego eksportera

 • Dz. U. L242 - 1 z 201015.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 805/2010 z dnia 13 września 2010 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, produkowanych przez Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.