Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 243 POZ 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 243 POZ 2

L 243/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2010

DECYZJA RADY z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (2010/490/UE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

W wyniku wejścia w życie dnia 1 grudnia 2009 r. Trak­ tatu z Lizbony Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i stała się jej następcą prawnym.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. b) i art. 74 w związku z jego art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

(4)

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Ponieważ niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, zgodnie z art. 4 Protokołu, Dania podejmuje decyzję w terminie sześciu miesięcy po dacie przyjęcia niniejszej decyzji, czy transponuje ją do swojego prawa krajowego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Artykuł 21 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustana­ wiającego Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Człon­ przewiduje, że kowskich Unii Europejskiej (1) w działaniach agencji uczestniczą kraje włączone we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen. Zasady ich uczestnictwa zostaną określone w dalszych porozumieniach, które zostaną zawarte między Unią a tymi krajami.

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, który nie stosuje się do Zjednoczonego Króle­ stwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (2). Dlatego też Zjednoczone Króle­ stwo nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

(2)

Po udzieleniu Komisji upoważnienia w dniu 11 marca 2008 r. prowadzono i zakończono negocjacje z Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu dotyczące porozumienia w sprawie warunków uczest­ nictwa tych dwóch krajów w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

(6)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, który nie stosuje się do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (3). Irlandia nie bierze zatem udziału w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(1) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.

(2) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. (3) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

16.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/3

(7)

Porozumienie powinno zostać zawarte,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Porozumienie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współ­ pracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Człon­ kowskich Unii Europejskiej (1) („porozumienie”) zostaje niniej­ szym zatwierdzone w imieniu Unii. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby/osób uprawnionej(-ych) do złożenia w imieniu Unii dokumentu zatwierdzającego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 porozumienia, w celu wyrażenia zgody Unii na związanie się postanowieniami porozumienia oraz dokonuje następującego zawiadomienia: „W wyniku wejścia w życie dnia 1 grudnia 2009 r. Traktatu

z Lizbony Unia Europejska zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym i od tej daty wykonuje wszelkie prawa i obowiązki Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym odesłania do »Wspólnoty Europejskiej« w treści poro­ zumienia odczytuje się, w odpowiednich przypadkach, jako odesłania do »Unii Europejskiej«.”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r. W imieniu Rady

S. VANACKERE

Przewodniczący

(1) Zob. 4 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 243 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 68 z 201016.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/45/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (  Dz.U. L 207 z 6.8.2010)

 • Dz. U. L243 - 66 z 201016.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty, Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 64 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 815/2010 z dnia 15 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L243 - 61 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 814/2010 z dnia 15 września 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2010 r.

 • Dz. U. L243 - 59 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2010 z dnia 15 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L243 - 40 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 812/2010 z dnia 15 września 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L243 - 37 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 811/2010 z dnia 15 września 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w zastosowaniu art. 24 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 16 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 810/2010 z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

 • Dz. U. L243 - 4 z 201016.9.2010

  Porozumienie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 1 z 201016.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską a rządem Federacyjnej Republiki Brazylii dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.