Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 243 POZ 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 811/2010 z dnia 15 września 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w zastosowaniu art. 24 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 243 POZ 37

Strona 1 z 3
16.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/37

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 811/2010 z dnia 15 września 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w zastosowaniu art. 24 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 16 ust. 4 i art. 24 ust. 5, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W odniesieniu do istnienia domniemanego subsydio­ wania stanowiącego podstawę środków wyrównawczych skarżący dostarczył Komisji Europejskiej dowody doty­ czące programów subsydiów polegających na preferen­ cyjnych pożyczkach, preferencyjnych stawkach podatku dochodowego, korzyściach związanych z podjęciem dzia­ łalności w strefach wolnego handlu, programach w zakresie podatków pośrednich i przywozowych taryf celnych, programach dotacji, zapewnieniu przez rząd towarów i usług według preferencyjnych stawek oraz preferencyjnej polityce władz lokalnych. Wnioskodawca domaga się również, by przywóz produktu objętego postępowaniem podlegał rejestracji zgodnie z art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, tak by możliwe było zastosowanie środków w odniesieniu do tego przywozu od daty takiej rejestracji.

(6)

Komisja otrzymała wniosek, zgodnie z art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, o poddanie rejestracji przywozu modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Repub­ liki Ludowej.

A. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM

C. PODSTAWY WPROWADZENIA REJESTRACJI (7)

(2)

Produkty, których dotyczy wniosek o rejestrację przy­ wozu, to modemy bezprzewodowej rozległej sieci inter­ netowej (WWAN) z anteną radiową, zapewniające łącz­ ność z urządzeniami komputerowymi w oparciu o protokół IP, obejmujące routery Wi-Fi zawierające modemy WWAN (routery WWAN/Wi-Fi), pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępo­ waniem”) oraz objęte obecnie kodami CN ex 8471 80 00 i ex 8517 62 00.

B. WNIOSEK

(3)

Po otrzymaniu skargi złożonej przez Option NV („wnio­ skodawca”) Komisja stwierdziła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania i dlatego też, zgodnie z art. 10 rozporządzenia podstawowego, ogłosiła w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej („zawiadomienie o wszczęciu”) wszczęcie postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Co się tyczy prawa do złożenia skargi, wnioskodawca jest jedynym w Unii Europejskiej producentem produktu objętego postępowaniem i reprezentuje 100 % łącznej produkcji unijnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia podstawowego środków tymczasowych nie można wprowadzić wcześ­ niej niż 60 dni od wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia podstawowego ostateczne cło wyrównawcze można jednak nałożyć na produkty, które wprowadzono do spożycia, nie później niż 90 dni przed terminem zastosowania środków tymczasowych, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki podane w tym ustępie, a przywóz został zarejestrowany zgodnie z art. 24 ust. 5. Zgodnie z art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja, po konsultacji z Komitetem Doradczym, może zlecić organom celnym podjęcie właściwych kroków dla rejestracji przywozu, tak by można było następnie zastosować środki wobec tego przywozu z dniem jego rejestracji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 243 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 68 z 201016.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/45/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (  Dz.U. L 207 z 6.8.2010)

 • Dz. U. L243 - 66 z 201016.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty, Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 64 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 815/2010 z dnia 15 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L243 - 61 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 814/2010 z dnia 15 września 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2010 r.

 • Dz. U. L243 - 59 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2010 z dnia 15 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L243 - 40 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 812/2010 z dnia 15 września 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L243 - 16 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 810/2010 z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

 • Dz. U. L243 - 4 z 201016.9.2010

  Porozumienie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 2 z 201016.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 1 z 201016.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską a rządem Federacyjnej Republiki Brazylii dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.