Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 243 POZ 40

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 812/2010 z dnia 15 września 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 243 POZ 40

Strona 1 z 22
L 243/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 812/2010 z dnia 15 września 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość. Z uwagi na znaczną liczbę producentów eksportujących, importerów i producentów unijnych w zawiadomieniu o wszczęciu przewidziano kontrole wyrywkowe w celu stwierdzenia dumpingu i szkody, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności dokonania kontroli wyrywkowej oraz – w razie stwierdzenia takiej koniecz­ ności – umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący, importerzy i producenci unijni zostali poproszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie – zgodnie ze specyfikacją zawartą w zawiadomieniu o wszczęciu – podstawowych informacji na temat ich działalności mającej związek z produktem objętym postępowaniem w okresie objętym dochodzeniem (od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r.). Ośmioro chińskich producentów lub grup producentów eksportujących i siedmioro producentów lub grup produ­ centów unijnych dostarczyło wymagane informacje i wyraziło zgodę na włączenie do próby. Po zbadaniu przedłożonych informacji i mając na uwadze dużą liczbę producentów eksportujących i producentów unijnych, którzy wyrazili chęć współpracy, podjęto decyzję o konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej w odniesieniu do tych producentów (zob. motywy 12 i 13 poniżej). Co się tyczy importerów niepowiązanych, na etapie kontroli wyrywkowej jedynie trzech importerów dostar­ czyło wymagane informacje w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu. Podjęto zatem decyzję o nieprzeprowadzaniu kontroli wyrywkowej i rozesłano kwestionariusze wszystkim importerom, którzy się zgło­ sili. Aby umożliwić objętym próbą producentom eksportu­ jącym w ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasa­ dach rynkowych („MET”) lub o indywidualne traktowanie („IT”), Komisja przesłała im formularze wniosków. Wszystkie (grupy) przedsiębiorstw objęte próbą wniosko­ wały o MET na mocy art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego lub o traktowanie indywidualne, gdyby dochodzenie wykazało, że nie spełniają warunków MET. Komisja oficjalnie poinformowała objętych postępowa­ niem producentów eksportujących w ChRL, władze ChRL oraz skarżącego o wynikach ustaleń w sprawie MET. Dano im również możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie, w przypadku zaistnienia szczególnych powodów, dla których powinni zostać przesłuchani.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA 1. Wszczęcie postępowania

(1) (6)

Dnia 17 grudnia 2009 r. Komisja powiadomiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (2) o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub państwo, którego dotyczy postępowanie).

(2)

Postępowanie zostało wszczęte w wyniku skargi złożonej w dniu 3 listopada 2009 r. przez APFE – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Włókna Szklanego („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku powyżej 50 %, całko­ witej unijnej produkcji niektórych produktów z włókien ciągłych szklanych. Wspomniana skarga zawierała dowody wskazujące na przywóz wymienionego produktu po cenach dumpingowych i wynikającą z niego istotną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 243 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 68 z 201016.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/45/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (  Dz.U. L 207 z 6.8.2010)

 • Dz. U. L243 - 66 z 201016.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty, Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 64 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 815/2010 z dnia 15 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L243 - 61 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 814/2010 z dnia 15 września 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2010 r.

 • Dz. U. L243 - 59 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2010 z dnia 15 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L243 - 37 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 811/2010 z dnia 15 września 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w zastosowaniu art. 24 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 16 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 810/2010 z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

 • Dz. U. L243 - 4 z 201016.9.2010

  Porozumienie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 2 z 201016.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 1 z 201016.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską a rządem Federacyjnej Republiki Brazylii dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.