Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 35 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 września 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa, Seszeli i Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6259)

Data ogłoszenia:2010-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 35 - Strona 2

Strona 2 z 3

W związku z tym, że ta nietypowa sytuacja z 2009 r. utrzymuje się w 2010 r., należy przyznać nowe odstępstwo, które będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2010 r. Decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE obowiązywały do dnia 31 grudnia 2009 r. ponieważ umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (tymczasowa umowa o partnerstwie między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE), nie weszła w życie ani nie była tymczasowo stoso­ wana przed tą datą. Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 reguły pochodzenia określone w załączniku II do tego rozporządzenia oraz odstępstwa od nich mają zostać zastąpione regułami ustanowionymi w tymczasowej umowie o partnerstwie między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE, której wejście w życie lub początek tymczasowego stosowania przewiduje się na 2010 r. Należy zapewnić ciągłość przywozu z krajów AKP do Unii oraz płynne przejście do stosowania tymczasowej umowy o partnerstwie gospodarczym. Należy zatem przedłużyć okres obowiązywania decyzji 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r. Mauritius, Seszele i Madagaskar skorzystają z automatycznego odstępstwa od reguł pochodzenia dotyczących filetów z tuńczyka objętych pozycją HS nr 1604 zgodnie z odpowiednimi przepisami protokołu


(4)

(2)

(5)

(6)

(7)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

(5) Dz.U. L 255 z 23.9.2008, s. 31.

L 245/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2010

w sprawie reguł pochodzenia dołączonego do podpisanej przez nie tymczasowej umowy o partnerstwie między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE, w chwili wejścia w życie tej umowy lub jej tymczaso­ wego stosowania. Niewłaściwe byłoby przyznanie niniejszą decyzją odstępstw zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, które przekra­ czałyby roczną ilość przewidzianą dla regionu Afryki Wschodniej i Południowej na mocy tymczasowej umowy o partnerstwie między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE. Sygnatariusze rzeczonej umowy o partnerstwie należący do państw Afryki Wschodniej i Południowej spisali zatem jednostronną deklarację polityczną w odniesieniu do odstępstw doty­ czących tuńczyka udzielonych w 2010 r., na mocy której zrzekli się rocznej, ogólnej ilości połowów wynikającej z automatycznego odstępstwa na rok 2010 w przypadku wejścia w życie lub też tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie w ciągu tego roku. W konsekwencji, ilości na 2010 r. powinny zostać usta­ lone na tym samym poziomie, co w 2009 r.

(8)

„Artykuł 2 Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów i ilości określonych w załączniku, które zostały zgłoszone do wprowadzenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie z Seszeli w okresach: od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.”; 2) artykuł 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Obowiązuje ona do dnia 31 grudnia 2010 r.”; 3) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 W decyzji 2008/751/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów i ilości określonych w załączniku, które zostały zgłoszone do wprowadzenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie z Madagaskaru w okresach: od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.”; 2) artykuł 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Obowiązuje ona do dnia 31 grudnia 2010 r.”; 3) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszej decyzji. Artykuł 4 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 35 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 40 z 201017.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L245 - 39 z 201017.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (  Dz.U. L 312 z 27.11.2009)

 • Dz. U. L245 - 34 z 201017.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie uruchomienia w Finlandii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów

 • Dz. U. L245 - 33 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 820/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na sorgo w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 464/2010

 • Dz. U. L245 - 31 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 819/2010 z dnia 16 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L245 - 29 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 818/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L245 - 16 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 817/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z dobrostanem żywego bydła w czasie transportu

 • Dz. U. L245 - 14 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 816/2010 z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za pomidory

 • Dz. U. L245 - 2 z 201017.9.2010

  Umowa między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej

 • Dz. U. L245 - 1 z 201017.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej, przewidującej stowarzyszenie Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.