Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2010-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 1

Strona 1 z 19
21.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,


Załączników do rozporządzenia (WE) nr 884/2009 nie można stosować zgodnie z ich celem w roku budże­ towym 2011. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 884/2009 i zastąpić je nowym rozporządzeniem ustanawiającym formę i treść informacji rachunkowych na ten rok budżetowy.

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1 Formę i treść informacji rachunkowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 885/2006, oraz sposób przekazywania ich Komisji określa się w załączniku I (tabela X), załączniku II (Specyfikacja techniczna dotycząca transferu plików komputerowych do EFRG i EFRROW), załączniku III (Aide-mémoire) oraz załączniku IV (Struktura kodów budżetu EFRROW [F109]) do niniejszego rozporządzenia.

(1)

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płat­ niczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (2) stanowi, że należy usta­ nowić formę i treść informacji rachunkowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, oraz sposób przekazywania ich Komisji.

Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 884/2009 traci moc ze skutkiem od dnia 16 października 2010 r.

(2)

Forma i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również w celu monitorowania i prognozowania, są obecnie określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 884/2009 (3).

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 90. (3) Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 10.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 2010 r.

L 247/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

21.9.2010

ZAŁĄCZNIK I TABELA X ROK BUDŻETOWY 2011

F106A F202A F105C F202C F222C F105B F202B F222B F300B

PL

F211

F212

F213

F214

F217

F218

F100

F101

F103

F105

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F205

F207

F220

F221

F300

05020101 05020101 05020101 05020102 05020102 05020102 05020102 05020103 05020103 05020199 05020201 05020202 05020202 05020202 05020202 05020299 05020299 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020401 05020499 05020499 05020499 05020499 05020499 05020501

05020101 05020101 05020101 05020102 05020102 05020102 05020102 05020103 05020103 05020199 05020201 05020202 05020202 05020202 05020202 05020299 05020299 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020401 05020499 05020499 05020499 05020499 05020499 05020501

1000 1001 1003 1011 1012 1013 1014 1021 1022 1090 1850 1851 1852 1853 1854 0000 1890 3000 3010 3011 3012 3013 3014 3100 0000 3110 3112 3113 3119 1100

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

F301

2010

2011

A↓

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X

L 247/3

L 247/4

F519C

F508A

F509A

F519B

F515

F517

F518

F519

F520

F521

F522

F523

F304

F305

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F510

F511

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F603

05020101 05020101 05020101 05020102 05020102 05020102 05020102 05020103 05020103 05020199 05020201 05020202 05020202 05020202 05020202 05020299 05020299 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020401 05020499 05020499 05020499 05020499 05020499 05020501

05020101 05020101 05020101 05020102 05020102 05020102 05020102 05020103 05020103 05020199 05020201 05020202 05020202 05020202 05020202 05020299 05020299 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020300 05020401 05020499 05020499 05020499 05020499 05020499 05020501

1000 1001 1003 1011 1012 1013 1014 1021 1022 1090 1850 1851 1852 1853 1854 0000 1890 3000 3010 3011 3012 3013 3014 3100 0000 3110 3112 3113 3119 1100 X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X PL

X X X X X X X X X X

X X X X

X X X

F700

2010

2011

A↓

F602B

F508B

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

X

X

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21.9.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 97 z 201021.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

 • Dz. U. L247 - 85 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8097) (1)

 • Dz. U. L247 - 76 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

 • Dz. U. L247 - 66 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych

 • Dz. U. L247 - 55 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

 • Dz. U. L247 - 53 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L247 - 51 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L247 - 49 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L247 - 48 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L247 - 46 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 827/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 44 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.