Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8097) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 10

Strona 10 z 12

W szczególności w przypadku A139 analizowany projekt dotyczył jedynie opracowania modelu demonstra­ cyjnego, co jest jednym z pierwszych etapów tworzenia śmigłowca. Włochy wyjaśniły, że model demonstracyjny posłużył wyłącznie do opracowania wojskowego śmig­ łowca AW149. Włochy przedłożyły dokumenty wojskowe określające misje, jakie ma wykonywać śmigłowiec wojskowy (zob. motyw 35). Włochy dostarczyły również dokument wojskowy zawie­ rający specyfikacje techniczne realizowanego projektu (zob. motyw 36). Specyfikacje te są wynikiem projektu badawczo-rozwojowego. Zdaniem strony trzeciej wymogi wojskowe i wojskowe specyfikacje techniczne stanowią dwa etapy właściwe dla programów wojsko­ wych. Z dostarczonych informacji i dowodów przedłożonych przez Włochy wynika, że model demonstracyjny miał zostać wykorzystany do opracowania śmigłowca AW149, którego stworzenie zabrało znacznie więcej czasu, niż na początku planowano. Należy zauważyć, że pod względem celów i charakterystyki AW149 rzeczywiście jest śmigłowcem wojskowym (1). Włochy dostarczyły również informacji na temat całości finansowania publicznego przyznanego na rzecz analizo­ wanego projektu oraz łącznych inwestycji Agusty


(98)

(89)

(90)

(91)

(99)

(100) Jednocześnie można stwierdzić, że stosowanie przez

(92)

spółkę tego samego akronimu (A139) dla śmigłowca cywilnego (AW139) wzbudziło wątpliwości co do charakteru tego projektu.

(101) Włochy dostarczyły szczegółowych informacji dotyczą­

cych obu śmigłowców i ich wyposażenia. Dzięki nim można stwierdzić, że śmigłowiec cywilny A139 (AW139) i AW149 to dwa różne śmigłowce.

(93)

(102) Wsparcie Włoch zostało udzielone na początku etapu

badawczo-rozwojowego opracowywania który spełniałby konkretne wymogi włoskiego Ministerstwa Obrony.

śmigłowca, strategiczne

(94)

(1) Według informacji udostępnionych do publicznej wiadomości, na przykład na stronie internetowej spółki, AW149 może być wyko­ rzystany do wsparcia pola walki, ratownictwa bojowego SAR, rozpoznania, obserwacji, ewakuacji medycznej, działań poszuki­ wawczo-ratowniczych, a także jako maszyna wsparcia dowodzenia i kontroli.

(2) W dziedzinie bezpieczeństwa narodowego państwa członkowskie często rozpoczynają projekty, które niekoniecznie muszą zostać doprowadzone do etapu produkcji, a których celem jest opraco­ wanie nowych technologii. Jest rzeczą nieprawdopodobną, aby wojskowe projekty badawczo-rozwojowe nie wchodziły w zakres art. 296 Traktatu WE, ponieważ nie okazały się udane lub ponieważ nie podjęto decyzji o wykorzystaniu ich wyników. Dlatego też Ministerstwo Obrony nie uznało podpisania umów produkcyjnych za element konieczny dla zastosowania art. 296 Traktatu WE względem projektów badawczo-rozwojowych.

21.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/95

(103) Przedłożone przez Włochy informacje związane charak­

terystyką wojskową projektu A139 i argumenty doty­ czące cywilnego charakteru AW139 wysunięte przez stronę trzecią są spójne. Z drugiej strony jest rzeczą możliwą i prawdopodobną, że działania badawczorozwojowe zrealizowane w ramach wspieranego projektu A139 okazały się przydatne podczas opracowywania cywilnego śmigłowca AW139 (1).

(113) Zwłaszcza prezentacja procesu rozwijania systemów

awioniki dała wyobrażenie o potencjalnych misjach mają­ cych znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, w których statek tego typu mógłby uczestniczyć.

(114) Informacje dostarczone przez stronę włoską pokazują, że

(104) Należy przypomnieć, że śmigłowce posiadają cechy

umożliwiające ich podwójne zastosowanie. Zdaniem Włoch w tym sektorze często zdarza się, że spółki korzystają z projektów badawczo-rozwojowych śmig­ łowców wojskowych przy opracowywaniu śmigłowców cywilnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 97 z 201021.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

 • Dz. U. L247 - 76 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

 • Dz. U. L247 - 66 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych

 • Dz. U. L247 - 55 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

 • Dz. U. L247 - 53 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L247 - 51 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L247 - 49 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L247 - 48 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L247 - 46 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 827/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 44 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L247 - 1 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.