Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8097) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 11

Strona 11 z 12

(105) Dlatego można stwierdzić, że choć władze włoskie nie

popełniły błędu, powołując się na art. 296 Traktatu WE, to wydaje się również, że środki te w istocie powodowały zakłócenie warunków konkurencji na wspólnym rynku, ponieważ były również przydatne podczas opracowy­ wania cywilnego śmigłowca AW139. zbada z władzami włoskimi sposoby dostosowania tych środków do zasad ustanowionych w Traktacie. 5.2. Projekt BA609

środki wspierające podjęte przez władze włoskie względem projektu BA609 zostały uznane za konieczne dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Włoch, ponieważ pozwoliły na zaspokojenie potrzeb wojskowych i sfinansowanie opracowania technologii produkcji broni, w tym przypadku śmigłowców wojsko­ wych, które są uwzględnione w wykazie, o którym mowa w art. 296 ust. 2. W związku z tym w ramach oceny przedmiotowych środków należy uznać, że na podstawie dostępnych informacji nie jest możliwe stwierdzenie, że Włochy niesłusznie powołały się na art. 296 Traktatu.


(115) Z drugiej strony, należy również zauważyć, że jedno­

(106) W związku z tym Komisja, na podstawie art. 298 ust. 1,

czesne opracowywanie dwóch wersji statku powietrz­ nego, nawet tak innowacyjnego jak BA609, nieuchronnie prowadzi do transferu know-how z jednej części projektu do drugiej. Nawet jeżeli, zgodnie z tym, co wykazały Włochy, istnieją znaczące różnice między wersją opraco­ wywaną do celów wojskowych a wersją przeznaczoną na rynek cywilny, jest prawdopodobne, że wykorzystanie technologii zastosowanych podczas prac nad statkiem wojskowym w wersji cywilnej okazało się korzystne. dzonych przez Agustę nad technicznymi rozwiązaniami typu tilt-rotor.

(107) W odniesieniu do BA609 władze włoskie dostarczyły

(116) Przede wszystkim dotyczy to początkowych prac prowa­

wystarczających informacji wykazujących, że wersja wojskowa statku powietrznego typu tilt-rotor jest w trakcie opracowywania. misji, do których będzie przeznaczony BA609. Udostęp­ niono dowody potwierdzające zapotrzebowanie Minister­ stwa Obrony na tego rodzaju statek powietrzny. Zdaniem strony trzeciej krok ten jest niezbędny w projektach wojskowych. wojskowej. Była to okazja do obejrzenia prototypów opracowywanego statku powietrznego oraz atrap wypo­ sażenia wykonanych w skali rzeczywistej, a także upew­ nienia się, czy istotnie są one przeznaczone do celów wojskowych (zob. motywy 62–66). nych z finansowaniem udzielonym na rzecz opracowania statku. jące, że kwoty wypłacone przez rząd włoski zostały w całości wykorzystane przez spółkę na projekty wojskowe. typu tilt-rotor umożliwiają jego strategiczne wykorzys­ tanie do celów bezpieczeństwa narodowego, jak na przy­ kład patrolowanie obszaru morskiego, mające szczególne znaczenie dla Włoch w związku z ich położeniem geograficznym w środkowej części obszaru Morza Śród­ ziemnego.

(117) Aby dokonać właściwej oceny początkowych prac,

(108) Władze włoskie przedstawiły szczegółową prezentację

należy uświadomić sobie, że tego rodzaju prace – w większości przeprowadzone pod koniec lat 90. – są bardzo odległe od końcowego produktu, który według najnowszych prognoz zostanie wprowadzony na rynek dopiero w 2013 r., jeżeli nie później (2).

(118) Przedłożone przez Włochy informacje dotyczące wojsko­

(109) Władze włoskie zorganizowały również wizytę w bazie

(110) Władze włoskie dostarczyły również informacji związa­

wego charakteru projektu BA609 są spójne z informacjami dostarczonymi przez stronę trzecią i dotyczącymi cywilnego charakteru BA609. Włochy uznają istnienie dwóch równoległych projektów. Dlatego jest rzeczą możliwą i prawdopodobną, aby działania przeprowadzone w ramach finansowanego projektu BA609 okazały się przydatne dla obecnie opracowywa­ nego cywilnego statku powietrznego (3). popełniły błędu, powołując się na art. 296 Traktatu WE, to wydaje się również, że środki te w istocie powodowały zakłócenie warunków konkurencji na wspólnym rynku, ponieważ były również przydatne do opracowywania cywilnego statku powietrznego BA609.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 97 z 201021.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

 • Dz. U. L247 - 76 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

 • Dz. U. L247 - 66 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych

 • Dz. U. L247 - 55 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

 • Dz. U. L247 - 53 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L247 - 51 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L247 - 49 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L247 - 48 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L247 - 46 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 827/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 44 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L247 - 1 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.