Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8097) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 2

Strona 2 z 12

(4) Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju z 1996 r. (Dz.U. C 45 z 17.2.1996, s. 5) lub wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju z 1986 r. (Dz.U. C 83 z 11.4.1986, s. 2). (5) C(2005) 1813 wersja ostateczna. (6) Dz.U. C 252 z 12.10.2005, s. 10.

L 247/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2010

(8)

W kilku pismach skierowanych do Komisji w trakcie postępowania wyjaśniającego władze włoskie odnosiły się również do wspomnianych powyżej dwóch projektów. W piśmie z dnia 24 kwietnia 2007 r. władze włoskie dostarczyły dwa szczegółowe memoranda doty­ czące tych projektów. W dniu 4 maja 2007 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Włoch przy Unii Europejskiej, podczas którego władze włoskie przedstawiły delegacji Komisji do wglądu dokumenty (uznawane za poufne ze względów bezpieczeństwa narodowego) dotyczące dwóch wyżej wymienionych projektów. W piśmie z dnia 5 maja 2008 r. Komisja zwróciła się o dostarczenie dodatkowych informacji dotyczących tych dwóch projektów. Dnia 9 lipca 2008 r. Włochy przedłożyły informacje dotyczące dwóch wyżej wymienionych projektów.


(18)

(9)

W odniesieniu do projektu A139 Komisja zauważyła na przykład, że na stronie internetowej AgustaWestland (1) znajduje się następujący wykaz zastosowań tego produktu: ratownictwo medyczne, służby pożarnicze, transport towarów w portach, ochrona porządku publicznego, loty przybrzeżne, misje poszukiwawczoratownicze oraz loty biznesowe. Zdaniem Komisji żadne z tych zastosowań nie ma charakteru wojskowego. W odniesieniu do BA609 Komisja zwróciła uwagę, na przykład, że na stronie przedsiębiorstwa Bell Agusta (2) znajduje się wykaz najczęściej zadawanych pytań (FAQ), gdzie na pytanie: „Czy BA609 będzie produkowany w konfiguracji zarówno cywilnej, jak i wojskowej” odpo­ wiedź firmy brzmi: „BA609 jest planowany wyłącznie w konfiguracji cywilnej. Konfiguracją najbardziej zbliżoną do wojskowej jest konfiguracja SAR [poszukiwawczoratownicza] opracowana dla statków powietrznych straży przybrzeżnej. Żadne konfiguracje wojskowe nie są obecnie dostępne.”. W oparciu o informacje dostępne podczas przyjmowania decyzji 2008/806/WE Komisja nadal nie była w stanie wyciągnąć wniosków co do wspomnianych dwóch projektów. Komisja zastrzegła sobie prawo wezwania Włoch do przedstawienia dodatkowych informacji, by wyjaśnić pewne aspekty projektów przed przyjęciem decyzji. Dlatego też Komisja wyłączyła te dwa projekty z zakresu tej decyzji. 3. UWAGI PRZEDŁOŻONE PRZEZ STRONY TRZECIE WZGLĘDEM PRZEDMIOTOWYCH DWÓCH PROJEKTÓW

(19)

(10)

(11)

(20) (12)

Dnia 29 września 2008 r. władze włoskie zorganizowały wizytę dwóch urzędników Komisji w bazie wojskowej […] (*), w której był testowany projekt BA609, oraz w siedzibie głównej AgustaWestland w Cascina Costa (w prowincji Varese). Pismem z dnia 7 października 2008 r. Włochy dostar­ czyły protokół z wizyty na miejscu wraz ze szczegółową listą odwiedzonych obiektów wojskowych oraz dowo­ dami dotyczącymi analizowanego projektu. W piśmie z dnia 9 października 2008 r. Włochy powia­ domiły o zamiarze przedłożenia dalszej dokumentacji dotyczącej tych projektów. Potwierdziły również chęć dalszej współpracy z Komisją, nawet jeżeli okaże się, że przedmiotowe projekty mają znaczenie dla bezpieczeń­ stwa narodowego i w związku z tym wchodzą w zakres art. 296. W piśmie z dnia 29 października 2008 r. Włochy dostarczyły dodatkowych informacji na temat projektu BA609. W pismach z dnia 31 marca, 7 maja i 24 lipca 2009 r. Włochy przedłożyły dalsze informacje dotyczące toczą­ cego się projektu obejmującego BA609, w tym najnowsze dane finansowe. Komisja udzieliła odpowiedzi w piśmie z dnia 22 kwietnia 2009 r. 2. POWODY WSZCZĘCIA FORMALNEGO POSTĘPO­

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 97 z 201021.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

 • Dz. U. L247 - 76 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

 • Dz. U. L247 - 66 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych

 • Dz. U. L247 - 55 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

 • Dz. U. L247 - 53 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L247 - 51 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L247 - 49 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L247 - 48 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L247 - 46 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 827/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 44 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L247 - 1 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.