Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8097) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 3

Strona 3 z 12

WANIA WYJAŚNIAJĄCEGO (23) (21)

(13)

(14)

Uwagi przedłożone przez anonimową stronę trzecią (zwaną dalej „stroną trzecią”) po przyjęciu drugiej decyzji o wszczęciu postępowania oraz w trakcie postępowania zawierały szereg konkretnych uwag dotyczących obu analizowanych projektów. Strona trzecia poddała w wątpliwość wojskowy charakter obu projektów. W jej opinii AW139 był wyłącznie cywilnym śmigłowcem, ponieważ nie miał zastosowania wojskowego. Fakt, że kilka śmigłowców zakupiło wojsko z różnych krajów świata, w żaden sposób nie zmienia cywilnego charakteru AW139. Strona trzecia zauważyła, że rozróżnienia między śmig­ łowcami wojskowymi a cywilnymi dokonuje się na etapie certyfikacji, zazwyczaj podczas pierwszej certyfikacji projektu. Zwrócono również uwagę, że typowe programy wojskowe obejmują etap ustalania specyfikacji wojskowych, zawarcie kontraktu rozwojowego oraz umowy produkcyjnej z Ministerstwem Obrony. Zdaniem strony trzeciej takie działania byłyby jawne i uwzględnione w krajowym budżecie obronnym. W odniesieniu do BA609 strona trzecia zacytowała informacje podane do wiadomości publicznej przez przedsiębiorstwo Agusta, w których wymieniono jedynie cywilne zastosowania statku powietrznego typu tilt-rotor.


(22)

(15)

(16)

(17)

W drugiej decyzji o wszczęciu postępowania Komisja wyraziła poważne wątpliwości co do tego, czy projekty AB139 (lub A139, zwany dalej „A139”) i BA609 mogły być zakwalifikowane jako wojskowe, zgodnie z twierdzeniem władz włoskich.

(24)

(*) Informacja poufna związana z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa narodowego lub tajemnic handlowych.

(1) http://www.agustawestland.com/products01_01.aspid_product=15 (2) http://www.bellagusta.com/air_ba_faq.cfm#8

21.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/87

(25)

Zdaniem strony trzeciej Agusta potrzebowała znaczących kwot pieniędzy do opracowania obu projektów, a które można było uzyskać jedynie w drodze hojnego wsparcia ze strony państwa.

(33)

prawa cywilnego do projektów wojskowych tłumaczy, dlaczego niektóre projekty nie są wymieniane w krajowym budżecie obronnym. W szczególności Włochy stwierdziły, że wsparcie przy­ znane na rzecz obu projektów było uzasadnione osiąg­ nięciem celów związanych z bezpieczeństwem naro­ dowym i powołały się na art. 296 Traktatu WE. 4.1. Projekt A139

(34)

(26)

W szczególności strona trzecia stwierdziła, że do opra­ cowania A139 potrzebne byłoby zainwestowanie co najmniej 700 mln EUR. Wyraziła również opinię, że udział Agusty w projekcie BA609 realizowanym wspólnie z przedsiębiorstwem Bell wyniósłby co najmniej 200 mln EUR. Zdaniem strony trzeciej z informacji podanych do publicznej wiadomości wynikało, że wydatki na badania i rozwój poniesione przez Agustę nie obejmowały tych kosztów. 4. OPIS PROJEKTÓW DOSTARCZONY PRZEZ WŁOCHY

(27)

Według władz włoskich po wstępnych rozmowach prze­ prowadzonych w ramach NATO uruchomiono projekt A139, realizowany we współpracy z rosyjskim przedsię­ biorstwem Kamov; współpraca ta zakończyła się w 1997 r. Następnie – poprzez włoskie Ministerstwo Obrony – rząd włoski wydał oficjalny wniosek dotyczący taktycznego śmigłowca transportowego do wspierania operacji bojowych. Władze włoskie przedłożyły Komisji oficjalny wniosek z dnia […] w sprawie studium wykonalności i uwzględniający wymogi wojskowe. Dostarczono również specyfikacje techniczne dla śmig­ łowca wojskowego opatrzone datą […]. Strona włoska zwróciła uwagę na fakt, że prace prowa­ dzone przez Agustę do 1999 r. obejmowały opraco­ wanie wstępnego projektu i rozwiązań technicznych niezbędnych do spełnienia wymogów określonych we wniosku dotyczącym taktycznego śmigłowca transporto­ wego do wspierania operacji bojowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 97 z 201021.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

 • Dz. U. L247 - 76 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

 • Dz. U. L247 - 66 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych

 • Dz. U. L247 - 55 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

 • Dz. U. L247 - 53 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L247 - 51 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L247 - 49 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L247 - 48 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L247 - 46 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 827/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 44 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L247 - 1 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.