Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8097) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 4

Strona 4 z 12

Agusta przepro­ wadziła następujące testy i działania zatwierdzające na modelu demonstracyjnym: […] (w 1998 r.) oraz […] (w 1999 r.). W 2000 r., według strony włoskiej, prowadzono dalsze działania z […]. Zdaniem władz włoskich projekt finansowany na mocy ustawy nr 808/85 zakończył się wraz z opracowaniem wojskowego modelu demonstracyjnego. Decyzja rządu włoskiego o udzieleniu wsparcia na rzecz A139 została podjęta w 1998 r. Kwotę pomocy rządowej wypłacono spółce w […] ratach, zgodnie z poniższą tabelą:


(28)

W drugiej decyzji o wszczęciu postępowania Komisja wyraziła wątpliwości co do tego, czy dwa przedłożone projekty – A139 i BA609 – mogłyby zostać zakwalifi­ kowane jako wojskowe, jak twierdzą władze włoskie. Jak wskazano w decyzji 2008/806/WE, w oparciu o udostępnione informacje Komisja nie była w stanie wyciągnąć wniosków co do tych dwóch projektów. Beneficjentem analizowanych projektów jest Agusta (1), należąca do grupy Finmeccanica. Agusta specjalizuje się w produkcji śmigłowców. W dostarczonych pismach Włochy zaznaczyły, że ich uwagi były przedkładane wspólnie z grupą Finmeccanica. Po pierwsze, warto przypomnieć, że rząd włoski powo­ ływał się na ustawę nr 808/85 w celu finansowania projektów zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Według danych liczbowych dostarczonych przez władze włoskie (motywy 171–172 decyzji 2008/806/WE) z łącznej kwoty ok. 3 mld EUR – 1 311 mln EUR prze­ znaczono na projekty związane z bezpieczeństwem naro­ dowym. Włochy przekazały również tabelę, w której wyszczegól­ niono projekty związane z bezpieczeństwem narodowym sfinansowane w ramach tego programu. Zastosowanie

(35)

(36) (29)

(37)

(30)

(31)

(38)

(39)

(40)

(32)

Tabela 1 Wsparcie finansowe dla projektu A139

(w EUR) Rok Kwota przyznana w ciągu roku Łączna kwota

[…] […] […] […] (1) Obecnie AgustaWestland, po połączeniu z Westland.

[…] […] […] […]

[…] […] […] […]

L 247/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(w EUR) Rok Kwota przyznana w ciągu roku Łączna kwota

21.9.2010

[…] […] […] […]

[…] […] […] […]

[…] […] […] […]

(41)

Jako uzasadnienie dla opóźnień w opracowaniu śmigłowca wojskowego Włochy podały fakt, iż konkretne potrzeby operacyjne związane z A139 zostały zmodyfikowane przez Ministerstwo Obrony, tak aby uwzględnić doświadczenia wyniesione z misji pokojowych za granicą (w Albanii, Bośni, Macedonii, Timorze i Kosowie). Zmiany te dotyczyły […].

(42)

Ponadto Włochy poinformowały, że A139 miał zastąpić istniejącą flotę śmigłowców Bell 212, 205 i 412. Jednakże, jak dodały władze włoskie, wydarzenia z dnia 11 września 2001 r. wymusiły ponowne przeanalizowanie planów w celu zapewnienia […].

(43)

Zdaniem Włoch projekt A139 różnił się od późniejszego śmigłowca cywilnego AW139. Z kolei analizowany przez Komisję projekt A139 stanowił podstawę do opracowania wojskowego śmigłowca AW149.

(44)

Strona włoska przedstawiła porównanie charakterystyki technicznej obu śmigłowców: AW139 i AW149. Zdaniem Włoch porównanie wykazało, że:

— AW139 posiada wszystkie cechy śmigłowca cywilnego,

— AW149 posiada wszystkie cechy śmigłowca wojskowego,

— efekty transferu know-how między tymi dwoma śmigłowcami są nieznaczne, ponieważ oba modele zasadniczo się od siebie różnią.

(45)

Poniższą tabelę opracowano w oparciu o informacje dostarczone przez stronę włoską. Trzecia kolumna zawiera porównanie obu śmigłowców, tj. wskazanie, czy części opracowane dla potrzeb AW149 różnią się od części dla AW139.

Tabela 2 Porównanie projektów AW139 i AW149

Cywilna wersja AW139 Wojskowa wersja AW149 AW149 w porównaniu z AW139

Średnica nośnego

wirnika

13,8 m 2,7 m

14,6 m 2,8 m Szerokość + 3 cm

Nowa Nowa Nowy projekt

Średnica śmigła ogono­ wego Wielkość kokpitu

21.9.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 97 z 201021.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

 • Dz. U. L247 - 76 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

 • Dz. U. L247 - 66 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych

 • Dz. U. L247 - 55 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

 • Dz. U. L247 - 53 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L247 - 51 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L247 - 49 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L247 - 48 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L247 - 46 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 827/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 44 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L247 - 1 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.