Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8097) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 5

Strona 5 z 12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/89

Cywilna wersja AW139

Wojskowa wersja AW149

AW149 w porównaniu z AW139

Kabina Podwozie Nieodporne na zderzenia Prześwit 42 cm

Długość + 30 cm Szerokość + 26 cm Odporne na zderzenia (według standardów wojskowych) Prześwit 50 cm + 45 cm 6 400 kg; certyfikat zgod­ ności z JAR/FAR 29 dla statków cywilnych 6 800–7 000 kg (bez wyposażenia operacyj­ nego); certyfikaty AR 56 (wersja wielozadaniowa) i DEF STAN 00-970 (Ministerstwo Obrony Zjednoczonego Królestwa) PW PT6-67C o dużej mocy (według Włoch) + 25 % dostępnego momentu obrotowego Brak Odporny na zderzenia według norm cywilnych JAR/FAR 29 Brak Akcesoryjna napędowa jednostka


Nowy projekt Nowy projekt

Statecznik kierunkowy Waga startowa

Zmodyfikowany lub nowy Nowa

Silniki Przeniesienie napędu

Podstawowy PW PT6-67C

Nowe Nowe elementy mecha­ niczne przy tej samej obudowie Nowy Nowy projekt

Pomocniczy zespół ener­ getyczny Układ paliwowy

Odporny na zderzenia według norm wojsko­ wych; samouszczelniający Karabiny 7,62 mm; możli­ wość zamocowania wyrzutni 7 × 70 mm; działka 20 mm Ładunek zamocowany na wingletach zgodnie z normami NATO Tak Elastyczny system z możliwością dodawania nowych instrumentów dla potrzeb misji; komuni­ kacja i nawigacja zgodne z wymogami wojskowymi

Uzbrojenie

Nowe

Ładunek podwieszany

Standard w wersji wielo­ zadaniowej (poszuki­ wawczo-ratowniczej) Brak Zwykłe systemy cywilne

Nowy projekt

Ochrona tyczna Awionika

przeciwbalis­

Nowa Nowa

(46)

Włochy przedłożyły również informacje dotyczące prac rozwojowych prowadzonych nad AW139. W 2000 r. opracowano naziemny pojazd testowy, a w 2001 r. powstał model demonstracyjny/prototyp mogący latać. W 2000 r. i 2001 r. powstały pierwsze prototypy i rozpoczęto prace rozwojowe oraz certyfikację. W czerwcu 2003 r. śmigłowiec uzyskał certyfikat EASA (a następnie FAA w Stanach Zjednoczonych). W 2004 r. uzyskano nowy certyfikat pozwalający na realizację pierwszych dostaw wersji podstawowej. W 2005 r. wydano kolejny certyfikat dla instalacji pomocniczych do pełniejszej wersji śmigłowca, wyposa­ żonej w takie systemy awioniki jak radar meteorolo­ giczny, kamera termowizyjna, pływaki awaryjnego lądo­ wania, zbiorniki pomocnicze itd. Włochy przestawiły również wyjaśnienia dotyczące sytuacji finansowej Agusty i finansowania przez nią projektów badawczo-rozwojowych. Przedłożono wykaz partnerów współpracujących na zasadzie podziału

zysku i ryzyka, którzy byli zaangażowani w opracowywanie AW139 i dzięki którym Agusta mogła znacząco zmniejszyć swój początkowy udział w projekcie.

(48)

(47)

Włochy podały wysokość łącznej kwoty wydatków poniesionych przez Agustę na badania i rozwój. W szczególności, według strony włoskiej, kwota tych inwestycji wyniosła około [20–30] % rocznego obrotu firmy (średnio [550–700] mln EUR w okresie 1998–2000). Na projekty wojskowe finansowane w oparciu o ustawę nr 808/85 przeznaczono […] % łącznej kwoty wydatków na badania i rozwój. Pozostałą kwotę wydano albo na projekty cywilne współfinanso­ wane przez państwo (10,30 % – projekty finansowane na mocy ustawy nr 808/85), albo na projekty badawczorozwojowe całkowicie finansowane przez firmę ([35–45] %). Finansowanie projektu badawczo-rozwojo­ wego, w ramach którego opracowano AW139, osiągnęło poziom […] mln EUR rocznie ([…] % z […] %).

L 247/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2010

(49)

Włochy przedłożyły również oświadczenie audytorów Agusty (PricewaterhouseCoopers) z dnia 15 września 2006 r., zgodnie z którym:

(52)

— dane dotyczące kosztów materiałów, wyposażenia i innych kosztów zewnętrznych są poprawnie wypro­ wadzone z księgowości analitycznej dotyczącej projektu,

(53)

W podsumowaniu strona włoska utrzymywała, że certy­ fikacja cywilna nie wyklucza możliwości finansowania prac nad pierwotną wersją śmigłowca przeznaczoną do celów wojskowych (co zdaniem władz włoskich miało miejsce w przypadku A139) i późniejszego pokrycia kosztów opracowania i certyfikacji cywilnej wersji śmig­ łowca w całości ze środków własnych spółki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 97 z 201021.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

 • Dz. U. L247 - 76 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

 • Dz. U. L247 - 66 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych

 • Dz. U. L247 - 55 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

 • Dz. U. L247 - 53 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L247 - 51 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L247 - 49 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L247 - 48 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L247 - 46 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 827/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 44 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L247 - 1 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.