Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8097) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 8

Strona 8 z 12

21.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/93

(70)

Włochy przedłożyły również informacje dotyczące wydatków poniesionych przez Agustę na cele badawczo-rozwojowe (zob. motyw 48). Wydatki na wersję cywilną BA609 w latach 1998-2000 wyniosły średnio […] mln EUR rocznie ([…] % z […] % wymie­ nionych powyżej). Jak stwierdzono w motywie 49, w odniesieniu do A139 Włochy dostarczyły oświadczenie sporządzone przez audytorów Agusty (PricewaterhouseCoopers). Zdaniem Włoch technologie z projektu wojskowego nie zostały przeniesione do projektu cywilnego realizowa­ nego przez spółkę BellAgusta. Ponadto strona włoska utrzymuje, że nawet gdyby doszło do transferu knowhow, określenie stopnia przeniesienia technologii byłoby niezwykle trudne. Włochy uznają, że podstawowa technologia wytwarzania śmigłowców z założenia ma dwoisty charakter i to samo stwierdzenie stosuje się również do statków typu tiltrotor. Jednakże zauważają też, że w analizowanym przy­ padku kwestia ta jest jeszcze bardziej złożona, ponieważ projekt dotyczy bardzo innowacyjnego statku powietrz­ nego wywodzącego się z projektu wojskowego zrealizo­ wanego na znacznie większą skalę. Wreszcie Włochy zwracają uwagę, że opracowanie statku powietrznego typu tilt-rotor nie miałoby wpływu na konkurencję, ponieważ w Europie i na całym świecie nie są prowadzone jakiekolwiek alternatywne lub porów­ nywalne projekty. W ramach podsumowania Włochy stwierdzają, że BA609, będący jedynym projektem badawczo-rozwo­ jowym dotyczącym statków powietrznych typu tilt-rotor, jaki zamierzają wesprzeć, dotyczy statku powietrznego dla celów wojskowych. 4.3. Wnioski przedłożone przez Włochy dotyczące dwóch przedmiotowych projektów


Włochy na rzecz dwóch opisanych powyżej projektów wchodzi w zakres obowiązywania art. 296 Traktatu WE.

(79)

(71)

Jeżeli środek przyjęty przez rząd włoski na rzecz tych dwóch projektów nie wchodzi w zakres art. 296 Traktatu WE, jak argumentuje strona trzecia, Komisja będzie musiała przeanalizować je w oparciu o art. 87 Traktatu WE, a w szczególności o przepisy mające zastosowanie do oceny pomocy na rzecz projektów badawczo-rozwo­ jowych. Z kolei jeżeli włoskie środki wchodzą w zakres stosowania art. 296 Traktatu WE, nie miałyby zastoso­ wania przepisy dotyczące konkurencji (1). Informacje przedłożone przez Włochy oraz wizyta na miejscu pozwoliły Komisji na wyciągnięcie wniosków dotyczących przedmiotowych projektów i środków podjętych na ich rzecz przez rząd włoski. Na początku należy przypomnieć, że sam charakter i cel wojskowy sprzętu nie jest wystarczający, by uzasadnić wyłączenie stosowania przepisów wspólnotowych na podstawie art. 296 Traktatu WE. Taki środek powinien być również konieczny do ochrony istotnych interesów bezpieczeństwa danego państwa członkowskiego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości art. 296 Traktatu WE winien być interpretowany w sposób restrykcyjny, a zakres jego zastosowania powi­ nien ograniczać się do wyjątkowych, wyraźnie określo­ nych przypadków. Ponadto ciężar dowodu co do speł­ nienia warunków stosowania zwolnienia spoczywa na państwach członkowskich. Dlatego też, po pierwsze, ocenę należy rozpocząć od przeanalizowania charakteru obu projektów badawczych. Po drugie, podczas oceny należy sprawdzić, czy Włochy wykazały konieczność podjęcia przedmiotowych środków dla ochrony ich podstawowych interesów bezpieczeństwa, które odnoszą się do produkcji lub handlu bronią, amunicją i materiałami wojskowymi – innymi słowy należy ustalić, czy ma zastosowanie art. 296 Traktatu WE. Po trzecie, podczas oceny należy również zbadać, czy tego rodzaju wsparcie mogłoby wpłynąć na warunki konkurencji na wspólnym rynku w odniesieniu do opra­ cowywania cywilnych śmigłowców przez Agustę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 85 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 97 z 201021.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

 • Dz. U. L247 - 76 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

 • Dz. U. L247 - 66 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych

 • Dz. U. L247 - 55 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

 • Dz. U. L247 - 53 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L247 - 51 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L247 - 49 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L247 - 48 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L247 - 46 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 827/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 44 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L247 - 1 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.