Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 5 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 838/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (1)

Data ogłoszenia:2010-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 5 - Strona 3

Strona 3 z 6

ENTSO-E współpracuje z Komisją i Agencją w ramach tego zadania oraz zapewnia Agencji wszystkie informacje niezbędne do tego celu. Każdy operator systemu przesyłowego zapewnia ENTSO-E i Agencji wszystkie informacje niezbędne do wdrożenia mechanizmu ITC. 1.5. Do czasu utworzenia ENTSO-E operatorzy systemów przesyłowych współpracują ze sobą w celu wykonania zadań powierzonych ENTSO-E w zakresie mechanizmu ITC. 1.6. Tranzyt energii elektrycznej oblicza się, zazwyczaj w ujęciu godzinowym, przyjmując niższą wielkość bezwzględną importu i eksportu energii elektrycznej dla połączeń wzajemnych pomiędzy krajowymi systemami przesyłowymi. Do celów obliczania tranzytu energii elektrycznej wielkość importu i wielkość eksportu dla każdego połączenia pomiędzy krajowymi systemami przesyłowymi pomniejsza się proporcjonalnie do udziału zdolności przesyłowych alokowanych w sposób niezgodny z pkt 2 wytycznych dotyczących zarządzania ograniczeniami przesyłowymi określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 714/2009. Niezależnie do przepisów akapitu drugiego niniejszego punktu, import i eksport energii elektrycznej dla połączeń wzajemnych z państwami trzecimi, wobec których stosuje się przepisy ppkt 7.1, uwzględnia się w obliczeniach tranzytu energii elektrycznej.


L 250/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2010

1.7. Do celów niniejszej części załącznika wymiana energii elektrycznej netto oznacza wielkość bezwzględną różnicy między eksportem energii elektrycznej z danego krajowego systemu przesyłowego ogółem do państw, w których operatorzy systemów przesyłowych są uczestnikami mechanizmu ITC, a importem energii elektrycznej do tego systemu przesyłowego ogółem z państw, w których operatorzy systemów przesyłowych są uczestnikami mecha­ nizmu ITC. W przypadku uczestników mechanizmu ITC graniczących z co najmniej jednym państwem trzecim, wobec którego stosuje się przepisy ppkt 7.1, przeprowadza się następującą korektę obliczenia wymiany netto: 1) jeśli eksport energii elektrycznej ogółem do państw, w których operatorzy systemów przesyłowych są uczestni­ kami mechanizmu ITC, jest większy niż import energii elektrycznej ogółem z państw, w których operatorzy systemów przesyłowych są uczestnikami mechanizmu ITC, wymianę netto pomniejsza się o niższą z następujących wartości: a) wymianę netto w ramach importu z tych państw trzecich; lub b) wymianę netto w ramach eksportu do państw, w których operator systemu przesyłowego jest uczestnikiem mechanizmu ITC; 2) jeśli import energii elektrycznej ogółem z państw, w których operatorzy systemów przesyłowych są uczestnikami mechanizmu ITC, jest większy niż eksport energii elektrycznej ogółem do państw, w których operatorzy systemów przesyłowych są uczestnikami mechanizmu ITC, wymianę netto pomniejsza się o niższą z następujących wartości: a) wymianę netto w ramach eksportu do tych państw trzecich; lub b) wymianę netto w ramach importu z państw, w których operator systemu przesyłowego jest uczestnikiem mechanizmu ITC. 1.8. Na potrzeby niniejszego załącznika zapotrzebowanie oznacza ilość energii elektrycznej ogółem, wychodzącej z krajowego systemu przesyłowego do połączonych systemów dystrybucji, użytkowników końcowych przyłączo­ nych do systemu przesyłowego oraz do producentów energii elektrycznej w celu zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej. 2. Uczestnictwo w mechanizmie ITC

2.1. Każdy organ regulacyjny zapewnia w swoim obszarze kompetencji uczestnictwo operatorów systemów przesyło­ wych w mechanizmie ITC oraz nieuwzględnianie dodatkowych opłat z tytułu zapewniania transgranicznej wymiany energii elektrycznej w opłatach pobieranych przez operatorów sieci przesyłowych za dostęp do sieci. 2.2. Operatorzy systemów przesyłowych z państw trzecich, które zawarły umowy z Unią Europejską, na mocy których przyjęły i stosują prawodawstwo Unii w dziedzinie energii elektrycznej, są uprawnieni do uczestnictwa w mechanizmie ITC.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 5 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L250 - 23 z 201024.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy podatkowej przyznanej przez Francję na rzecz Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie i przedsiębiorstw rybackich (pomoc państwa C 24/08, (ex NN 38/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3938) (1)

 • Dz. U. L250 - 22 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 843/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L250 - 20 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 842/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L250 - 18 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 841/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L250 - 14 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 840/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L250 - 12 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 839/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L250 - 1 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 837/2010 z dnia 23 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.