Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 5 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 838/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (1)

Data ogłoszenia:2010-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 5 - Strona 4

Strona 4 z 6

Operatorzy systemów przesyłowych prowadzący działalność na terytoriach wymienionych w art. 9 Traktatu o Wspólnocie Energetycznej (1) są w szczególności uprawnieni do uczestnictwa w mechanizmie ITC. Każdy operator systemu przesyłowego z państwa trzeciego uczestniczący w mechanizmie ITC jest traktowany na zasadach równoważnych z zasadami stosowanymi wobec operatorów systemów przesyłowych z państw członkow­ skich. 3. Umowy wielostronne

3.1. ENTSO-E ułatwia zawieranie umów wielostronnych dotyczących rekompensat z tytułu kosztów zapewniania trans­ granicznej wymiany energii elektrycznej między operatorami systemów przesyłowych uczestniczącymi w mechanizmie ITC a operatorami systemów przesyłowych z państw trzecich, które nie zawarły z Unią Europejską umów, na mocy których przyjęłyby i stosowały prawodawstwo Unii w dziedzinie energii elektrycznej, i które w dniu 16 grudnia 2009 r. podpisały dobrowolne porozumienie między operatorami systemów przesyłowych w sprawie rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi. 3.2. Takie umowy wielostronne mają na celu zapewnienie traktowania operatora systemu przesyłowego z państwa trzeciego na zasadach równoważnych z zasadami stosowanymi wobec operatora systemu przesyłowego w kraju uczestniczącym w mechanizmie ITC.


(1) Dz.U. L 198 z 20.7.2006, s. 18.

24.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/9

3.3. W stosownych przypadkach powyższe umowy wielostronne mogą zawierać zalecenia dotyczące odpowiedniej korekty całkowitej rekompensaty o rekompensatę z tytułu udostępnienia infrastruktury w celu zapewniania trans­ granicznej wymiany energii elektrycznej ustaloną zgodnie z pkt 5. Jakakolwiek korekta tego typu podlega zatwier­ dzeniu przez Komisję z uwzględnieniem opinii Agencji. 3.4. Operatora systemu przesyłowego z państwa trzeciego nie traktuje się w sposób uprzywilejowany w stosunku do operatora systemu przesyłowego uczestniczącego w mechanizmie ITC. 3.5. ENTSO-E przedkłada wszystkie odpowiednie umowy wielostronne Komisji w celu wydania przez nią opinii, czy kontynuacja umowy wielostronnej przyczynia się do dokończenia budowy i funkcjonowania rynku wewnętrznego energii elektrycznej i transgranicznego handlu energią elektryczną. Opinia Komisji odnosi się w szczególności do: 1) faktu, czy umowa dotyczy wyłącznie rekompensat pomiędzy operatorami systemów przesyłowych (OSP) z tytułu kosztów zapewniania transgranicznej wymiany energii elektrycznej; 2) faktu, czy spełnia się wymogi ppkt 3.2 i 3.4. 3.6. W ramach sporządzania opinii, o której mowa w ppkt 3.5, Komisja konsultuje się ze wszystkimi państwami członkowskimi, szczególnie uwzględniając opinie państw członkowskich sąsiadujących z zainteresowanym państwem trzecim. W ramach sporządzania opinii Komisja może konsultować się z Agencją. 4. Rekompensaty z tytułu strat

4.1. Rekompensaty z tytułu strat w krajowych systemach przesyłowych spowodowanych zapewnianiem transgranicznej wymiany energii elektrycznej oblicza się niezależnie od rekompensaty z tytułu kosztów poniesionych w związku z udostępnianiem infrastruktury w celu zapewniania transgranicznej wymiany energii elektrycznej. 4.2. Wielkość strat w krajowym systemie przesyłowym ustala się poprzez obliczenie różnicy między: 1) wielkością rzeczywistych strat w systemie przesyłowym w danym okresie; oraz 2) szacunkową wielkością strat w systemie przesyłowym, które miałyby miejsce w danym okresie, gdyby nie prowadzono tranzytu energii elektrycznej. 4.3. ENTSO-E jest odpowiedzialna za wykonanie obliczeń, o których mowa w ppkt 4.2, i publikuje te obliczenia oraz zastosowaną metodę w odpowiedniej formie. Obliczenia takie mogą się opierać na szacunkowych danych dla szeregu dni w danym okresie. 4.4. Wartość strat powstałych w krajowym systemie przesyłowym w wyniku transgranicznej wymiany energii elek­ trycznej oblicza się na tych samych zasadach co zasady zatwierdzone przez organ regulacyjny w odniesieniu do wszystkich strat w krajowych systemach przesyłowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 5 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L250 - 23 z 201024.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy podatkowej przyznanej przez Francję na rzecz Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie i przedsiębiorstw rybackich (pomoc państwa C 24/08, (ex NN 38/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3938) (1)

 • Dz. U. L250 - 22 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 843/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L250 - 20 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 842/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L250 - 18 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 841/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L250 - 14 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 840/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L250 - 12 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 839/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L250 - 1 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 837/2010 z dnia 23 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.