Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 5 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 838/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (1)

Data ogłoszenia:2010-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 5 - Strona 5

Strona 5 z 6

Agencja dokonuje weryfikacji kryteriów wyceny strat na poziomie krajowym, zwracając w szczególności uwagę, aby straty wyceniane były w sposób sprawiedliwy i niedyskryminujący. W przypadku gdy organ regulacyjny nie zatwierdził zasad dla obliczania strat dla okresu, w którym stosuje się mechanizm ITC, ENTSO-E dokonuje szacunkowej oceny wartości strat do celów mechanizmu ITC. 5. Rekompensaty z tytułu udostępniania infrastruktury dla transgranicznej wymiany energii elektrycznej

5.1. Na wniosek Agencji zgłoszony zgodnie z ppkt 5.3 Komisja ustala całkowitą roczną kwotę rekompensat z tytułu udostępniania infrastruktury dla transgranicznej wymiany energii elektrycznej, która jest rozdzielana pomiędzy operatorów systemów przesyłowych w ramach rekompensaty kosztów poniesionych w związku z udostępnieniem infrastruktury w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Jeśli Komisja nie zgadza się z wnioskiem Agencji, zwraca się do Agencji o drugą opinię.


L 250/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2010

5.2. Całkowitą roczną kwotę rekompensat z tytułu udostępniania infrastruktury dla transgranicznej wymiany energii elektrycznej rozdziela się pomiędzy operatorów systemów przesyłowych odpowiedzialnych za krajowe systemy przesyłowe proporcjonalnie do: 1) współczynnika tranzytu, który wyznacza się jako relację tranzytu w danym krajowym systemie przesyłowym i łącznego tranzytu we wszystkich krajowych systemach przesyłowych ogółem; 2) współczynnika zapotrzebowania, który wyznacza się jako relację wielkości tranzytu energii elektrycznej podnie­ sionej do kwadratu w stosunku do sumy zapotrzebowania i tranzytu w danym krajowym systemie przesyłowym i wielkości tranzytu energii elektrycznej podniesionej do kwadratu w stosunku do sumy zapotrzebowania i tranzytu we wszystkich krajowych systemach przesyłowych. Waga współczynnika tranzytu wynosi 75 %, a współczynnika zapotrzebowania 25 %. 5.3. Agencja sporządza propozycję odnośnie do całkowitej rocznej kwoty rekompensat z tytułu udostępniania infra­ struktury dla transgranicznej wymiany energii elektrycznej, o której mowa w ppkt 5.1, na podstawie oceny w skali całej Unii Europejskiej infrastruktury służącej do przesyłu energii elektrycznej związanej z ułatwianiem transgra­ nicznej wymiany energii elektrycznej. Agencja dokłada wszelkich starań w celu przeprowadzenia oceny w okresie dwóch lat od daty stosowania niniejszego rozporządzenia. ENTSO-E udziela Agencji wszelkiej niezbędnej pomocy w celu wykonania oceny. Ocena taka obejmuje ocenę techniczną i ekonomiczną przyszłych długofalowych średnich kosztów przyrostowych w ujęciu rocznym udostępniania takiej infrastruktury służącej do przesyłu energii elektrycznej dla transgranicznej wymiany energii elektrycznej w danym okresie i opiera się na uznanych standardowych metodach ustalania kosztów. W przypadku gdy finansowanie infrastruktury odbywa się ze źródeł innych niż opłaty za dostęp do sieci stosowane zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, ocenę kosztów udostępniania infrastruktury w celu zapew­ niania transgranicznej wymiany energii elektrycznej koryguje się odpowiednio, aby uwzględniała ten fakt. Taka ocena infrastruktury służącej do przesyłu energii elektrycznej w skali całej Unii obejmuje infrastrukturę we wszystkich państwach członkowskich i państwach trzecich uczestniczących w mechanizmie ITC oraz w systemach przesyłowych obsługiwanych przez operatorów systemów przesyłowych, którzy zawarli umowy wielostronne, o których mowa w pkt 3. 5.4. Do czasu przeprowadzenia przez Agencję oceny, o której mowa w ppkt 5.3, i ustalenia przez Komisję rocznej kwoty rekompensat kosztów udostępniania infrastruktury w celu zapewniania transgranicznej wymiany energii elektrycznej zgodnie z ppkt 5.1, całkowita roczna kwota rekompensat kosztów udostępniania infrastruktury w celu zapewniania transgranicznej wymiany energii elektrycznej wynosi 100 000 000 EUR. 5.5. Opracowując wniosek, o którym mowa w ppkt 5.1, Agencja przedkłada Komisji opinię, czy właściwe jest wyko­ rzystanie średnich długoterminowych kosztów przyrostowych do oceny kosztów udostępniania infrastruktury w celu zapewniania transgranicznej wymiany energii elektrycznej. 6. Wpłaty do funduszu ITC

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 5 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L250 - 23 z 201024.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy podatkowej przyznanej przez Francję na rzecz Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie i przedsiębiorstw rybackich (pomoc państwa C 24/08, (ex NN 38/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3938) (1)

 • Dz. U. L250 - 22 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 843/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L250 - 20 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 842/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L250 - 18 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 841/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L250 - 14 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 840/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L250 - 12 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 839/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L250 - 1 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 837/2010 z dnia 23 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.