Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 20

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiego Księstwa Luksemburga do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 20

L 256/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

DECYZJE

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiego Księstwa Luksemburga do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2010/579/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 291 ust. 2,


uwzględniając dyrektywę 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

W przypadku braku takiego środka konieczne byłoby ustalenie, czy miejsce opodatkowania znajduje się w Republice Federalnej Niemiec czy w Wielkim Księstwie Luksemburga. Prace przy moście granicznym prowa­ dzone na terytorium niemieckim podlegałyby podatkowi od wartości dodanej w Niemczech, a prace prowadzone w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegałyby luksem­ burskiemu podatkowi od wartości dodanej. Most prze­ biega ponadto przez wspólnie zarządzane terytorium (kondominium), więc nie byłoby możliwe przypisanie prac realizowanych na tym obszarze wyłącznie do tery­ torium jednego z dwóch państw członkowskich w celu określenia jednego miejsca dostawy towarów i świadczenia usług.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Pismami zarejestrowanymi przez Sekretariat Generalny Komisji odpowiednio w dniu 15 października i 18 listopada 2009 r. Republika Federalna Niemiec i Wielkie Księstwo Luksemburga zwróciły się z wnioskiem o upoważnienie do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od przepisów dyrektywy 2006/112/WE w związku z remontem i konserwacją mostu granicznego.

Celem środka jest więc uproszczenie procedury nali­ czania podatku od wartości dodanej od remontu i konserwacji przedmiotowego mostu.

(6)

Odstępstwo nie będzie miało negatywnego wpływu na zasoby własne Unii z tytułu podatku od wartości dodanej,

(2)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 25 lutego 2010 r. Komisja poinformo­ wała pozostałe państwa członkowskie o wnioskach złożonych przez Republikę Federalną Niemiec i Wielkie Księstwo Luksemburga. Pismem z dnia 2 marca 2010 r. Komisja poinformowała Republikę Federalną Niemiec i Wielkie Księstwo Luksemburga, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosków.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Celem środka jest uznanie mostu i znajdującego się przy nim terenu budowy, zgodnie z umową zawartą między tymi dwoma krajami, za położone w całości na teryto­ rium Wielkiego Księstwa Luksemburga w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług oraz wewnątrz­ wspólnotowego nabycia i przywozu towarów w związku z remontem i późniejszą konserwacją mostu na rzece Mozeli.

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

W drodze odstępstwa od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się niniejszym Federalną Republikę Niemiec i Wielkie Księstwo Luksemburga, w odniesieniu do mostu granicznego na rzece Mozeli łączącego niemiecką drogę B 419 i luksemburską drogę N1 między Wellen i Grevenmacher, do uznania wspomnianego mostu i znajdującego się przy nim terenu budowy za położone w całości na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga do celów dostaw towarów i świadczenia usług oraz wewnątrz­ wspólnotowego nabycia i przywozu towarów w związku z remontem lub późniejszą konserwacją tego mostu.

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/21

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r. W imieniu Rady

K. PEETERS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 256 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 30 z 201030.9.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 43/10/COL z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

 • Dz. U. L256 - 29 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Łotewską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 27 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Rumunii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 26 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską i Republikę Włoską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 24 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 22 z 201030.9.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Królestwa Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L256 - 19 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 865/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach siódmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L256 - 17 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 864/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L256 - 15 z 201030.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 863/2010 z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 w odniesieniu do terminów mających zastosowanie do wywozu i pobierania opłat za cukier pozakwotowy

 • Dz. U. L256 - 1 z 201030.9.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 862/2010/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udziału Unii we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS), podjętym przez kilka państw członkowskich (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.