Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 115

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 115

Strona 115 z 135

Przy nominalnych wzrostach ciśnienia rzędu ≤ 100 kPa, w zakresie ciśnień od 100 do ≥ 800 kPa, wytwarzany odpowiadający im nacisk należy monitorować w pełnym dostępnym zakresie skoku dla prze­ mieszczenia skoku ≤ 10 mm/s lub dla przyrostu skoku ≤ 10 mm, podczas których nie dopuszcza się do odchylenia zastosowanego ciśnienia większego niż ± 5 kPa. Dla każdego przyrostu ciśnienia zostanie określony równoległy przeciętny nacisk (ThA) i skuteczny skok (sp) zgodnie z dodatkiem 7 do niniejszego załącznika. Weryfikacja W odniesieniu do pkt 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 w dodatku 1 do niniejszego załącznika badanie jest przeprowa­ dzane na 6 próbkach, a następnie sporządzane jest sprawozdanie z weryfikacji, pod warunkiem spełnienia wymogów pkt 2.3.2, 2.3.3 oraz 2.3.4 poniżej. W odniesieniu do weryfikacji średniego nacisku (ThA) – f(p), należy sporządzić wykres określający dopusz­ czalne wahania skuteczności według wzoru przedstawionego na wykresie 1 i opierający się na zgłoszonym przez producenta stosunku siły nacisku do ciśnienia. Producent powinien również określić kategorię przy­ czep, w których można stosować siłownik hamulca, oraz stosowany równolegle zakres tolerancji. Należy sprawdzić ciśnienie (p15) wymagane do przesunięcia drążka popychacza o 15 mm z położenia zerowego przy tolerancji ± 10 kPa przy wykorzystaniu jednej z poniższych procedur badania:


2. 2.1. 2.1.1.

2.2. 2.2.1. 2.2.2.

2.2.3.

2.3. 2.3.1.

2.3.2.

2.3.3

(1) Inne konstrukcje siłowników hamulca mogą być homologowane po przedstawieniu równoważnych informacji.

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/161

2.3.3.1

wykorzystując zadeklarowaną funkcję nacisku (ThA) - f(p) ciśnienie progowe siłownika hamulca (p15) należy obliczyć, gdy ThA = 0. Następnie należy zweryfikować, czy po zastosowaniu takiego ciśnienia progowego wytwarzany jest skok drążka popychacza zgodny z pkt 2.3.3 powyżej. Producent powinien zadeklarować ciśnienie progowe siłownika hamulca (p15); następnie należy zweryfi­ kować, czy po zastosowaniu takiego ciśnienia progowego wytwarzany jest skok drążka popychacza zgodny z pkt 2.3.3 powyżej. W odniesieniu do weryfikacji skutecznego skoku (sp) - f(p), mierzona wartość nie może być mniejsza niż 4 procent sp zgodnie z deklarowanym przez producenta zakresem ciśnienia. Wartość ta zostanie zarejestro­ wana i określona w pkt 3.3.1 dodatku 1 do niniejszego załącznika. Poza tym zakresem ciśnienia tolerancja może przekroczyć 4 procent. Diagram 1

2.3.3.2.

2.3.4.

2.3.5. 2.4. 2.4.1.

Zarejestrowane wyniki badań są zapisywane w formularzu, którego wzór przedstawiony jest w dodatku 2 do niniejszego załącznika i dołączane do sprawozdania z weryfikacji, o którym mowa w pkt 2.4. Sprawozdanie z weryfikacji: Zgłoszona przez producenta charakterystyka pracy, zweryfikowana przy użyciu wyników badań zarejestro­ wanych zgodnie z pkt 2.3.2 zapisywana jest w formularzu, którego wzór przedstawiony jest w dodatku 1 do niniejszego załącznika. Charakterystyka pracy hamulców sprężynowych Uwagi ogólne Niniejsza sekcja określa procedurę umożliwiającą określenie właściwości nacisku/skoku/ciśnienia dla hamulców sprężynowych (1) stosowanych w nadciśnieniowych powietrznych układach hamujących w celu wytworzenia siły wymaganej w hamulcach uruchamianych mechanicznie. Dla celu tej procedury weryfikacyjnej część hamulca sprężynowego zespolonego siłownika hamulca spręży­ nowego uważa się za hamulec sprężynowy

3. 3.1. 3.1.1.

3.1.2. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

We wszystkich obliczeniach dotyczących wymogów skuteczności hamulców postojowych z załącznika 20 stosuje się charakterystykę pracy zadeklarowaną przez producenta. Procedura badania: Zerowe położenie odniesienia siłownika hamulca sprężynowego jest przyjęte jako położenie przy pełnym ciśnieniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - Strona 115 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.