Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w zakresie definicji produktów rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w zakresie wymiany informacji na temat inspekcji statków państw trzecich i mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 6

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/3

ZAŁĄCZNIK I Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 otrzymuje brzmienie:

„ex Dział 3 ex 1604 ex 1605 0301 10 (*) ex 0301 91


Produkty akwakultury otrzymywane z narybku lub larw

Ryby ozdobne, żywe Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyn­ chus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), żywe, złowione w wodach słodkowodnych Węgorz (Anguilla spp.), żywy, złowiony w wodach słodkowodnych Karp, żywy Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha­ wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), żywe, złowione w wodach słodkowodnych Inne ryby słodkowodne, żywe Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyn­ chus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, złowione w wodach słod­ kowodnych Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha­ wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozos­ tałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, złowione w wodach słodkowodnych Inne łososiowate, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, złowione w wodach słodkowodnych Węgorz (Anguilla spp.), świeży lub schłodzony, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, złowiony w wodach słodkowodnych Karp, świeży lub schłodzony, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 Tilapia (Oreochromis spp.), świeża lub schłodzona, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 Inne ryby słodkowodne, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 Wątróbki, ikry i mlecze, świeże lub schłodzone, z innych ryb słodkowodnych Nerka (łosoś nerka) (Oncorhynchus nerka), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu, zamrożony, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, złowiony w wodach słodkowodnych Pozostałe łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhyn­ chus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu, zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, złowione w wodach słodkowodnych Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyn­ chus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu, zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, złowione w wodach słodkowodnych

ex 0301 92 00 0301 93 00 ex 0301 99 11

0301 99 19 ex 0302 11

ex 0302 12 00

ex 0302 19 00

ex 0302 66 00

0302 69 11

0302 69 15

0302 69 18

ex 0302 70 00 ex 0303 11 00

ex 0303 19 00

ex 0303 21

L 26/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 36 z 201030.1.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/867/WE z dnia 30 listopada 2009 r. przyznającej niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znoszącej zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (  Dz.U. L 314 z 1.12.2009)

 • Dz. U. L26 - 31 z 201030.1.2010

  Umowa między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 30 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady 2010/53/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 26 z 201030.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 320)

 • Dz. U. L26 - 24 z 201030.1.2010

  Decyzja Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/621/WE w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L26 - 22 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany wykazu A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy saudyjskich paszportów dyplomatycznych

 • Dz. U. L26 - 19 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L26 - 17 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.