Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w zakresie definicji produktów rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 w zakresie wymiany informacji na temat inspekcji statków państw trzecich i mechanizmów administracyjnych dotyczących świadectw połowowych

Data ogłoszenia:2010-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 6

30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/7

ZAŁĄCZNIK II W załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1010/2009 dodaje się tekst w brzmieniu: „Sekcja 1 NORWEGIA SYSTEM ŚWIADECTW POŁOWOWYCH Norwegia wymaga świadectw połowowych w odniesieniu do wyładunków i przywozów do Norwegii połowów doko­ nanych przez statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 świadectwo połowowe przewidziane w art. 12 i załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 zostaje z dniem 1 stycznia 2010 r. zastąpione – w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z połowów dokonanych przez statki rybackie pływające pod banderą Norwegii – przez norweskie świadectwo połowowe bazujące na norweskim systemie not sprzedażowych, czyli elektronicznym systemie identyfikowalności, nad którym nadzór sprawują władze norweskie, zapewniającym taki sam poziom kontroli przez organy jakiego wymaga wspólnotowy system świadectw połowowych. Wzór norweskiego świadectwa połowowego przedstawiono w dodatku. Norweski system not sprzedażowych wykorzystywany jest także do wystawiania i zatwierdzania świadectw połowowych dla ładunków wywożonych z Norwegii do Wspólnoty Europejskiej i zawierających konwencjonalne produkty rybołów­ stwa, w tym sztokfisz, ryby solone oraz solony i suszony klipfisz, wykorzystujących surowce z małych statków rybackich i/lub zawierających produkty wytwarzane w ramach procesu produkcyjnego obejmującego kilka etapów, zgodnie z rubryka 7bis w załączonym wzorze. Dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, można wystawiać, zatwierdzać i przekazywać w formie elektronicznej. WZAJEMNA POMOC W celu usprawnienia wymiany informacji i współpracy administracyjnej pomiędzy odpowiednimi właściwymi organami w Norwegii i państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, w oparciu o szczegółowe zasady wzajemnej pomocy ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1010/2009, rozwijana będzie wzajemna pomoc, o której mowa w art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.


L 26/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

Dodatek

30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/9

L 26/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

Sekcja 2 STANY ZJEDNOCZONE SYSTEM ŚWIADECTW POŁOWOWYCH Zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 świadectwo połowowe przewidziane w art. 12 i załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 zostaje zastąpione – w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z połowów dokonanych przez statki rybackie pływające pod banderą Stanów Zjednoczonych – przez amerykańskie świadectwo połowowe wykorzystujące elektroniczne systemy sprawozdawczo-rejestrowe, nad którym nadzór sprawują władze amerykańskie, zapewniające taki sam poziom kontroli przez organy jakiego wymaga wspólnotowy system świadectw połowowych. Wzór amerykańskiego świadectwa połowowego, które zastępuje świadectwo połowowe Wspólnoty Europejskiej oraz świadectwo powrotnego wywozu z dniem 1 stycznia 2010 r., przedstawiono w dodatku. WZAJEMNA POMOC W celu usprawnienia wymiany informacji i współpracy administracyjnej pomiędzy odpowiednimi właściwymi organami w Stanach Zjednoczonych i państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, w oparciu o szczegółowe zasady wzajemnej pomocy ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1010/2009, rozwijana będzie wzajemna pomoc, o której mowa w art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/11

Dodatek

L 26/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2010

30.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/13

Sekcja 3 NOWA ZELANDIA SYSTEM ŚWIADECTW POŁOWOWYCH Zgodnie z art. 12 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 26 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 36 z 201030.1.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/867/WE z dnia 30 listopada 2009 r. przyznającej niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znoszącej zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (  Dz.U. L 314 z 1.12.2009)

 • Dz. U. L26 - 31 z 201030.1.2010

  Umowa między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 30 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady 2010/53/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Australią a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L26 - 26 z 201030.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 320)

 • Dz. U. L26 - 24 z 201030.1.2010

  Decyzja Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 stycznia 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/621/WE w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L26 - 22 z 201030.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany wykazu A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz w zakresie obowiązku wizowego dla posiadaczy saudyjskich paszportów dyplomatycznych

 • Dz. U. L26 - 19 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2010 r.

 • Dz. U. L26 - 17 z 201030.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.